Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lipník - CZ063.3710.6113.554 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lipník

  Číslo obce PRVKUK 554
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.554
  Kód obce 591041
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0554.01 Lipník 08425 84255
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lipník leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 9 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lipník trvale bydlící 309 308 308 384 394 403 411
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 309 308 308 384 394 403 411
   Obec Lipník celkem trvale bydlící 309 308 308 384 394 403 411
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 309 308 308 384 394 403 411
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lipník 362 384 389 391 389 384 388 390 387 385 393 393 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lipník 302 302 302 382 392 401 409
   Obec Lipník celkem 302 302 302 382 392 401 409
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lipník má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přímo na petrůveckou větev oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Petrůvky 1000 m3 (534,0 / 531,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lipník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lipník 288 287 287 352 362 371 380
   Obec Lipník celkem 288 287 287 352 362 371 380
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na kanalizaci je napojeno 97% obyvatel obce. Odpadní vody jsou odváděny na stávající ČOV v obci.

   Pro likvidaci splaškových odpadních vod z obce Lipník je vybudována biologická čistírna odpadních vod s jemnobublinovou aerací pro 350 EO. Je použita technologie fy. ASEKO, s.r.o.
   Odpadní i dešťové vody z  obce jsou přiváděny sběračem do dešťového oddělovače OK1. Odlehčovací stoka DN 800  je zaústěna do zčásti zpevněného potoka.
   Předčištěná voda je vedena na ruční česle, z nich voda odtéká do přítokové sekce, která je tvořena jímkou oddělenou pomocí přepážky od střední části nádrže. Z ní voda gravitačně natéká do aktivačního prostoru (biologického stupně). Třetí část nádrže tvoří dosazovací prostor, který je od aktivace oddělen stěnou. Přebytečný kal je čerpán čerpadlem do kalové uskladňovací nádrže s aerobní stabilizací se středně bublinovým provzdušňováním.
   Vyčištěná odpadní voda gravitačně odtéká do vodního toku Rouchovanka. Množství vypouštěných odpadních vod je měřeno v měrném Thompsonově přepadu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se uvažuje s modernizací ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Lipník
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lipník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lipník 300,0 5 233,0 5 533,0
  Obec Lipník celkem 300,0 5 233,0 5 533,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.