Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lesůňky - CZ063.3710.6113.553 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lesůňky

  Číslo obce PRVKUK 553
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.553
  Kód obce 573485
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3166
  Jaroměřice nad Rokytnou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0553.01 Lesůňky 08036 80365
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lesůňky leží jižně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km. Obcí protéká vodní tok Rokytná.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesůňky trvale bydlící 85 85 85 87 84 80 77
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 85 85 85 87 84 80 77
   Obec Lesůňky celkem trvale bydlící 85 85 85 87 84 80 77
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 85 85 85 87 84 80 77
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lesůňky 90 93 93 93 89 88 87 83 89 83 80 80 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesůňky - - - - - - 77
   Obec Lesůňky celkem - - - - - - 77
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lesůňky nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni ze soukromých studní, cca 5 domů je napojeno na vodovod zemědělského družstva.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově bude v obci vybudován veřejný vodovod, zásobený přes redukční ventil z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (zdroj povrchové vody - vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lesůňky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesůňky - - - - - - 77
   Obec Lesůňky celkem - - - - - - 77
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na Popovice a odtud na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

   Pokud nebude zajištěno napojení obce na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lesůňky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lesůňky 7 000,0 9 500,0 16 500,0
  Obec Lesůňky celkem 7 000,0 9 500,0 16 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.