Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Krhov - CZ063.3710.6113.552 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Krhov

  Číslo obce PRVKUK 552
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.552
  Kód obce 590967
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0552.01 Krhov 07439 74390
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krhov leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 16 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krhov trvale bydlící 218 218 217 185 172 158 145
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 238 238 237 205 192 178 165
   Obec Krhov celkem trvale bydlící 218 218 217 185 172 158 145
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 238 238 237 205 192 178 165
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Krhov 197 199 196 196 193 194 194 193 192 193 180 180 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krhov 105 130 171 112 99 85 72
   Obec Krhov celkem 105 130 171 112 99 85 72
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krhov má veřejný vodovod, připojený odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Myslibořice 1000 m3 (487,0 / 482,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Krhov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krhov - - - - - - 145
   Obec Krhov celkem - - - - - - 145
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Krhov žije v současné době 196 trvale bydlících obyvatel. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Krhov a Račice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Krhov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Krhov 300,0 16 000,0 16 300,0
  Obec Krhov celkem 300,0 16 000,0 16 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.