Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Krahulov - CZ063.3710.6113.551 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Krahulov

  Číslo obce PRVKUK 551
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.551
  Kód obce 550710
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0551.01 Krahulov 07222 72222
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krahulov leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 4 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 450 – 480 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krahulov trvale bydlící 233 233 232 261 260 259 257
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 243 243 242 271 270 269 267
   Obec Krahulov celkem trvale bydlící 233 233 232 261 260 259 257
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 243 243 242 271 270 269 267
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Krahulov 234 236 247 261 261 261 269 272 280 288 282 282 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krahulov 217 218 219 258 257 256 254
   Obec Krahulov celkem 217 218 219 258 257 256 254
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krahulov má veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Okříšky 500 m3 (518,0 / 515,0 m n.m.), plněného vodou samostatným zásobovacím řadem ze skupinového vodovodu Okříšky – Přibyslavice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Krahulov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krahulov - - - - - - 254
   Obec Krahulov celkem - - - - - - 254
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Krahulov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Krahulov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Krahulov 300,0 17 000,0 17 300,0
  Obec Krahulov celkem 300,0 17 000,0 17 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.