Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kožichovice - CZ063.3710.6113.550 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kožichovice

  Číslo obce PRVKUK 550
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.550
  Kód obce 545309
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0550.01 Kožichovice 07205 72052
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kožichovice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 2 km. Obcí protéká vodní tok Markovka. Rozsah zástavby je v rozmezí 390 – 480 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kožichovice trvale bydlící 352 351 351 390 395 390 400
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 360 359 359 398 403 398 408
   Obec Kožichovice celkem trvale bydlící 352 351 351 390 395 390 400
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 360 359 359 398 403 398 408
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kožichovice 378 384 383 386 390 395 399 409 414 439 436 436 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kožichovice 283 294 314 379 384 379 389
   Obec Kožichovice celkem 283 294 314 379 384 379 389
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kožichovice má veřejný vodovod, přímo zásobovaný z třebíčské větve skupinového vodovodu Třebíč. Rozvodná síť je redukčním ventilem rozdělena na dvě tlaková pásma.

   V letech 2010 - 2014 bylo realizováno prodloužení vodovodního řadu v celkové délce cca 800 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kožichovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kožichovice - - 341 360 365 360 370
   Obec Kožichovice celkem - - 341 360 365 360 370
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace (kolaudace v r. 2011), odpadní vody jsou čerpány do kanalizační sítě města Třebíč a čištěny na ČOV Třebíč. Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 85 % obyvatel obce.
   V obci není vybudovaná čistírna odpadních vod.

   V roce 2012 bylo provedeno prodloužení kanalizace v délce 87 m.

   V roce 2014 bylo provedeno prodloužení splaškové kanalizace pro novou zástavbu rodinných domů v celkové délce 231 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kožichovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kožichovice 300,0 - 300,0
  Obec Kožichovice celkem 300,0 - 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.