Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kozlany - CZ063.3710.6113.549 - stav 7. 2. 2017

 1. Obec

  Kozlany

  Číslo obce PRVKUK 549
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.549
  Kód obce 590916
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0549.01 Kozlany 07159 71595
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kozlany leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 13 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlany trvale bydlící 117 117 117 134 137 139 141
   přechodně bydlící 280 279 279 280 280 280 280
   celkem 397 396 396 414 417 419 421
   Obec Kozlany celkem trvale bydlící 117 117 117 134 137 139 141
   přechodně bydlící 280 279 279 280 280 280 280
   celkem 397 396 396 414 417 419 421
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kozlany 132 135 132 134 137 138 140 142 138 147 140 140 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlany - - - 132 135 137 139
   Obec Kozlany celkem - - - 132 135 137 139
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kozlany má od roku 2005 vybudovaný veřejný vodovod. Zásobení vodou je řešeno gravitačně z VDJ Studenec 170 m3 (478,0 / 474,5 m n.m.) napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč.
   Obec je členem skupinového vodovodu Studenecko spolu s obcemi Studenec, Koněšín, Okarec a Třesov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kozlany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlany - - - - - - 139
   Obec Kozlany celkem - - - - - - 139
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kozlany žije v současné době 134 trvale bydlících obyvatel. Tento počet se příležitostně zvyšuje o 280 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny výtlakem do splaškové kanalizace obce Koněšín a na ČOV Koněšín.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kozlany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kozlany - 9 120,0 9 120,0
  Obec Kozlany celkem - 9 120,0 9 120,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - napojení na ČOV Koněšín.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.