Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kouty - CZ063.3710.6113.548 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kouty

  Číslo obce PRVKUK 548
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.548
  Kód obce 590908
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0548.01 Kouty 07127 71277
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kouty leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kouty trvale bydlící 396 395 395 375 366 356 346
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 396 395 395 375 366 356 346
   Obec Kouty celkem trvale bydlící 396 395 395 375 366 356 346
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 396 395 395 375 366 356 346
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kouty 376 370 367 375 381 380 381 382 385 389 391 391 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kouty 369 370 372 373 364 354 344
   Obec Kouty celkem 369 370 372 373 364 354 344
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kouty má vybudovaný veřejný vodovod. V roce 2009 byl realizován přípojný řad pro obec Kouty v délce 83 m, který byl napojen přes redukční ventil na nový zásobovací řad skupinového vodovodu Čechtínsko. Skupinový vodovod Čechtínsko je napojen v přerušovací komoře Rudíkov na oblastní vodovod Mostiště - Třebíč. Tlakové poměry v obci jsou upraveny řídícím VDJ Hroznatín (= VDJ Hroznatín - CENTR) 2 x  200 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kouty realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kouty - - - 368 359 349 339
   Obec Kouty celkem - - - 368 359 349 339
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny do centrálního biologického septiku, popř. do vodního toku.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Kouty, Chlum

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Horní Smrčné

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kouty realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Celkem za obec (město)
  Vodovody 500, Kanalizace 10000, ČOV 6000, Celkem (tis. Kč) 16500

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kouty 500,0 31 450,0 31 950,0
  Obec Kouty celkem 500,0 31 450,0 31 950,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.