Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chrtníč - CZ063.3601.6102.061 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Chrtníč

  Číslo obce PRVKUK 61
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.061
  Kód obce 568767
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1988
  Golčův Jeníkov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0061.01 Chrtníč 05427 54275
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chrtníč leží severně od města Světlá nad Sázavou. Obcí protéká vodní tok Radinovka. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chrtníč trvale bydlící 157 157 157 122 121 113 104
   přechodně bydlící 28 28 28 28 28 28 28
   celkem 185 185 185 150 149 141 132
   Obec Chrtníč celkem trvale bydlící 157 157 157 122 121 113 104
   přechodně bydlící 28 28 28 28 28 28 28
   celkem 185 185 185 150 149 141 132
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chrtníč 126 134 126 119 116 116 120 119 116 117 108 108 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chrtníč - - - - - 113 104
   Obec Chrtníč celkem - - - - - 113 104
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chrtníč (464 - 480 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Doporučujeme napojení obce Chrtníč na skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav přes rozvodnou síť místní části Kobylí Hlava (města Golčův Jeníkov). V případě nalezení vhodného centrálního místního zdroje pitné vody, je možné obec na tento zdroj napojit a obec zásobit přes AT stanici.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav, popř. na nový místní vodní zdroj.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chrtníč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chrtníč - - - - - - 104
   Obec Chrtníč celkem - - - - - - 104
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chrtníč má v současnosti vybudovaný systém veřejné jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou po předčištění v biologických septicích zaústěny do vodního toku prostřednictvím této kanalizace.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Chrtníči je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.  

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Chrtníč
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chrtníč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chrtníč 6 300,0 11 000,0 17 300,0
  Obec Chrtníč celkem 6 300,0 11 000,0 17 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.