Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Koněšín - CZ063.3710.6113.547 - stav 7. 2. 2017

 1. Obec

  Koněšín

  Číslo obce PRVKUK 547
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.547
  Kód obce 590886
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0547.01 Koněšín 06904 69043
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Koněšín leží východně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Koněšín trvale bydlící 476 475 475 492 483 473 462
   přechodně bydlící 300 299 299 299 299 299 299
   celkem 776 774 774 791 782 772 761
   Obec Koněšín celkem trvale bydlící 476 475 475 492 483 473 462
   přechodně bydlící 300 299 299 299 299 299 299
   celkem 776 774 774 791 782 772 761
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Koněšín 458 492 501 506 496 509 509 513 513 508 505 505 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Koněšín 347 369 406 492 483 473 462
   Obec Koněšín celkem 347 369 406 492 483 473 462
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Koněšín je vybudován veřejný vodovod. Zásobení vodou je řešeno gravitačně z VDJ Studenec 170 m3 (478,0 / 474,5 m n.m.) napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Koněšín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Koněšín - - - - - - 462
   Obec Koněšín celkem - - - - - - 462
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Koněšín a Kozlany

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Koněšín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Koněšín - 26 000,0 26 000,0
  Obec Koněšín celkem - 26 000,0 26 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - napojení obce Kozlany na ČOV Koněšín.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.