Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kojetice - CZ063.3710.6113.546 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Kojetice

  Číslo obce PRVKUK 546
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.546
  Kód obce 590860
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0546.01 Kojetice 06786 67865
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kojetice leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojetice trvale bydlící 433 432 432 441 439 437 433
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 448 447 447 456 454 452 448
   Obec Kojetice celkem trvale bydlící 433 432 432 441 439 437 433
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 448 447 447 456 454 452 448
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kojetice 450 451 449 445 448 444 442 446 446 447 439 439 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojetice 419 419 421 396 394 392 388
   Obec Kojetice celkem 419 419 421 396 394 392 388
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kojetice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Kojetice 500 m3 (550,0 / 547,0 m n.m.). Vodojem je plněný přes vranovskou větev oblastního vodovodu Třebíč, původně používaný místní zdroj byl zrušen.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.Uvažuje se s rekonstrukcí technologie VDJ Kojetice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kojetice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojetice 0 0 0 0 0 0 388
   Obec Kojetice celkem 0 0 0 0 0 0 388
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.V obci není vybudována čistírna odpadních vod.V roce 2011 byla vybudována pro lokalitu RD splašková kanalizace v dl. 274 m a biologická ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod pro 1350 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Kojetice, Horní Újezd a Mikulovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kojetice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kojetice 1 332,3 34 050,0 35 382,3
  Obec Kojetice celkem 1 332,3 34 050,0 35 382,3
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - na ČOV Kojetice napojení obcí Mikulovice a Horní Újezd.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.