Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kojatín - CZ063.3710.6113.545 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kojatín

  Číslo obce PRVKUK 545
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.545
  Kód obce 510645
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0545.01 Kojatín 15121 151211
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kojatín leží východně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojatín trvale bydlící 87 87 87 81 80 80 79
   přechodně bydlící 21 21 21 21 21 21 21
   celkem 108 108 108 102 101 101 100
   Obec Kojatín celkem trvale bydlící 87 87 87 81 80 80 79
   přechodně bydlící 21 21 21 21 21 21 21
   celkem 108 108 108 102 101 101 100
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kojatín 75 73 78 76 82 76 78 80 87 86 87 87 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojatín - - - - - - 79
   Obec Kojatín celkem - - - - - - 79
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kojatín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci bude vybudován veřejný vodovod, napojený přímo na rozvodnou síť městyse Budišov. Řídícím vodojemem je VDJ Budišov 500 m3, plněný přes VDJ Hodov 500 m3 ze severní větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro severovýchod oblastního vodovodu Třebíč, ze zdroje povrchové vody - vodárenské nádrže Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kojatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojatín - - - - - - -
   Obec Kojatín celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kojatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kojatín 11 500,0 - 11 500,0
  Obec Kojatín celkem 11 500,0 - 11 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.