Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Klučov - CZ063.3710.6113.544 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Klučov

  Číslo obce PRVKUK 544
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.544
  Kód obce 590835
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0544.01 Klučov 06666 66664
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Klučov leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 6 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Klučov trvale bydlící 135 135 135 183 194 205 214
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 165 165 165 213 224 235 244
   Obec Klučov celkem trvale bydlící 135 135 135 183 194 205 214
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 165 165 165 213 224 235 244
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Klučov 159 172 175 177 169 171 177 173 172 171 169 169 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Klučov 129 131 135 183 194 205 214
   Obec Klučov celkem 129 131 135 183 194 205 214
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Klučov je vybudovaný veřejný vodovod, který je zásobený z VDJ Klučov 60 m3 (570,0 / 568,0 m n.m.), plněného přes čerpací stanici z petrůvecké větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s modernizací VDJ.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Klučov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Klučov 88 88 88 180 191 202 211
   Obec Klučov celkem 88 88 88 180 191 202 211
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou z části jednotnou a z části oddílnou kanalizační síť. Délka kanalizační sítě je 1894 m. Na kanalizaci je napojeno 98 % obyvatel obce. Splaškové vody jsou odváděny na stávající ČOV v obci.

   V obci je vybudována mechanicko biologická ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Klučov

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Technologie ČOV je zastaralá. V dlouhodobějším časovém horizontu bude nutná její modernizace.

   V současnosti napojené obce (místní části): Klučov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Klučov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Klučov 206,5 25 450,0 25 656,5
  Obec Klučov celkem 206,5 25 450,0 25 656,5
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.