Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kamenná - CZ063.3710.6113.543 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kamenná

  Číslo obce PRVKUK 543
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.543
  Kód obce 590801
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0543.01 Kamenná 06276 62766
  CZ063.3710.6113.0543.02 Klementice 06277 62774
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kamenná leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km. Obec je tvořena dvěmi místními částmi Kamenná a Klementice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kamenná trvale bydlící 199 199 199 198 197 195 193
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 219 219 219 218 217 215 213
   Klementice trvale bydlící 31 31 31 23 20 18 15
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 61 61 61 53 50 48 45
   Obec Kamenná celkem trvale bydlící 230 230 230 221 217 213 208
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 280 280 280 271 267 263 258
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kamenná 214 219 217 210 212 210 209 209 213 217 212 212 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kamenná - - - - - - 193
   Klementice - - - - - - 15
   Obec Kamenná celkem - - - - - - 208
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kamenná

   Místní část Kamenná nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Klementice

   Místní část Klementice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu napojeného na navrhovaný přívodní řad z Mihoukovic, místní části obce Budišov, přes redukční šachtu.

   Místní část Klementice bude připojena přímo na rozvodnou síť místní části Kamenná.

    

   Místní (městská) část Kamenná

   Zásobení místní části bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, napojeného přes redukční šachtu za obcí Budišov na oblastní vodovod Třebíč.

    

   Místní (městská) část Klementice

   V místní části Klementice bude vybudován veřejný vodovod, připojený přímo na rozvodnou síť obce Kamenná a zásobený vodou z oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec i místní část se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro severovýchod oblastního vodovdu Třebíč, ze zdroje povrchových vod - vodárenské nádrže Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kamenná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kamenná - - - - - - 193
   Klementice - - - - - - -
   Obec Kamenná celkem - - - - - - 193
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kamenná

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Klementice

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kamenná

   V místní části je uvažováno s výstavbou kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Kamenná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Klementice

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Klementice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Kamenná realizace navrhovaných opatření předpokládá po r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kamenná 12 000,0 12 000,0 24 000,0
  Klementice 3 000,0 - 3 000,0
  Obec Kamenná celkem 15 000,0 12 000,0 27 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.