Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jaroměřice nad Rokytnou - CZ063.3710.6113.542 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Jaroměřice nad Rokytnou

  Číslo obce PRVKUK 542
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.542
  Kód obce 590754
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3166
  Jaroměřice nad Rokytnou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0542.01 Jaroměřice nad Rokytnou 41257 412571
  CZ063.3710.6113.0542.02 Boňov 00723 7234
  CZ063.3710.6113.0542.03 Ohrazenice 00533 5339
  CZ063.3710.6113.0542.04 Popovice 05751 57517
  CZ063.3710.6113.0542.05 Příložany 13606 136069
  CZ063.3710.6113.0542.06 Ratibořice 13987 139874
  CZ063.3710.6113.0542.07 Vacenovice 04453 44539
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Jaroměřice nad Rokytnou leží jižně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 13 km. Město je tvořeno sedmi městskými částmi Boňov, Jaroměřice nad Rokytnou, Ohrazenice, Popovice, Příložany, Ratibořice a Vacenovice. Městem protéká řeka Rokytná, do které se vlévá řeka Rokytka.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Boňov trvale bydlící 99 99 99 85 79 74 68
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 121 121 121 107 101 96 90
   Jaroměřice nad Rokytnou trvale bydlící 3 129 3 123 3 122 3 350 3 402 3 449 3 484
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 3 151 3 145 3 144 3 372 3 424 3 471 3 506
   Ohrazenice trvale bydlící 229 229 228 204 198 193 187
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 251 251 250 226 220 215 209
   Popovice trvale bydlící 143 143 143 107 98 88 78
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 165 165 165 129 120 110 100
   Příložany trvale bydlící 213 213 213 225 222 218 214
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 235 235 235 247 244 240 236
   Ratibořice trvale bydlící 220 220 219 215 213 212 209
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 242 242 241 237 235 234 231
   Vacenovice trvale bydlící 73 73 73 59 53 48 42
   přechodně bydlící 21 21 21 21 21 21 21
   celkem 94 94 94 80 74 69 63
   Obec Jaroměřice nad Rokytnou celkem trvale bydlící 4 106 4 100 4 097 4 245 4 265 4 282 4 282
   přechodně bydlící 153 153 153 153 153 153 153
   celkem 4 259 4 253 4 250 4 398 4 418 4 435 4 435
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jaroměřice nad Rokytnou 4277 4235 4213 4212 4170 4177 4199 4181 4175 4163 4136 4136 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Boňov 0 0 0 64 58 53 47
   Jaroměřice nad Rokytnou 2 519 2 650 2 872 3 039 3 091 3 138 3 173
   Ohrazenice 0 0 0 101 95 90 84
   Popovice 0 0 0 0 0 88 78
   Příložany 213 213 213 223 220 216 212
   Ratibořice 0 0 0 132 130 129 126
   Vacenovice 0 0 0 43 37 32 26
   Obec Jaroměřice nad Rokytnou celkem 2 732 2 863 3 085 3 602 3 631 3 746 3 746
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Boňov

   Místní část Boňov má vybudovaný nový veřejný vodovodní řad, který je zásobený ze stávajícího vodovodu v obci Příložany přes ATS Boňov, vodou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč (realizace v roce 2011). 

   Místní (městská) část Jaroměřice nad Rokytnou

   Místní část Jaroměřice nad Rokytnou má kompletní vodovodní síť, napojenou na vlastní VDJ Jaroměřice 1300 m3 (471,0 / 467,0 m n.m.), plněný gravitačně z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídící je VDJ Moravské Budějovice 2200 m3 (504,0 / 500,0 m n.m.).

   Místní (městská) část Ohrazenice

   Místní část Ohrazenice má vybudovaný místní veřejný vodovod, napojený na věžový VDJ Blatnice 100 m3 (480,1 / 473,7 m n.m.). V současné době je vodojem Blatnice dočasně mimo provoz z důvodu malé spotřeby vody. Zásobení vodou je řešeno z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Popovice

   Místní část Popovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní.

   Místní (městská) část Příložany

   Místní část Příložany má veřejný vodovod, připojený odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Moravské Budějovice 1600 m3 (504,0 / 500,0 m n.m.).

   Místní (městská) část Ratibořice

   Místní část Ratibořice má vybudovaný nový vodovodní řad napojený přívodním řadem na Ratibořickou část (Boňov – polodíly) dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Vacenovice

   Místní část Vacenovice má vybudovaný nový veřejný vodovodní řad, přívodní řad je napojen na řad Š1 za obcí Štěpánovice, zásobený vodou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Boňov

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Jaroměřice nad Rokytnou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Ohrazenice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Popovice

   Místní část Popovice bude napojena prodloužením rozvodného vodovodního řadu z m. č. Jaroměřice nad Rokytnou.

   Místní (městská) část Příložany 

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Ratibořice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Vacenovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní část Popovice se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z ÚV Štítary (zdroj povrchové vody - vodní nádrž Vranov).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Jaroměřice nad Rokytnou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Boňov 0 0 0 0 0 0 47
   Jaroměřice nad Rokytnou 2 315 2 314 2 314 3 186 3 238 3 285 3 320
   Ohrazenice 0 0 0 0 95 90 84
   Popovice 0 0 0 0 0 88 78
   Příložany 0 0 0 0 0 216 212
   Ratibořice 0 0 0 0 0 212 209
   Vacenovice 0 0 0 0 0 0 42
   Obec Jaroměřice nad Rokytnou celkem 2 315 2 314 2 314 3 186 3 333 3 891 3 992
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Boňov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Jaroměřice nad Rokytnou

   Městská část má vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť, která je napojena na čistírnu odpadních vod. Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 95 % obyvatel města. Ve městě je vybudována mechanicko-biologická ČOV, která v roce 2006 prošla rekonstrukcí a intenzifikací. Odpadní voda je vypouštěna do vodního toku Rokytná.

   Místní (městská) část Ohrazenice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod. 

   Místní (městská) část Popovice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Příložany

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Ratibořice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní(městská) část Vacenovice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Boňov

   Uvažuje se s výstavbou splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes m.č. Příložany na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jaroměřice nad Rokytnou

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvažuje se s intenzifikací ČOV, včetně rekonstrukce její technologie.

    

   V současnosti napojené obce (městské části): Jaroměřice nad Rokytnou

   Nově napojené obce (městské části): Boňov, Popovice, Příložany, Dolní Lažany, Lesůňky, Bohušice, Blatnice, Ratibořice

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

    

   Místní (městská) část Ohrazenice

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Popovice

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny sběračem na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Příložany

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny sběračem na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Ratibořice

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny přes místní části Boňov a Příložany na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vacenovice

   V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   Bude vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Jaroměřice nad Rokytnou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Boňov - 19 500,0 19 500,0
  Jaroměřice nad Rokytnou 3 600,0 66 400,0 70 000,0
  Ohrazenice - 14 000,0 14 000,0
  Popovice 8 700,0 23 800,0 32 500,0
  Příložany 300,0 22 800,0 23 100,0
  Ratibořice - 19 500,0 19 500,0
  Vacenovice - 9 500,0 9 500,0
  Obec Jaroměřice nad Rokytnou celkem 12 600,0 175 500,0 188 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Část obce Ratibořice: Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - splašková kanalizace a napojení na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou. Část obce Boňov: Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - splašková kanalizace a napojení na obcí ČOV Jaroměřice nad Rokytnou
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.