Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chlum - CZ063.3710.6113.541 - stav 10. 12. 2019

 1. Obec

  Chlum

  Číslo obce PRVKUK 541
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.541
  Kód obce 590711
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0541.01 Chlum 05159 51594
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chlum leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlum trvale bydlící 153 153 153 144 137 130 123
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 173 173 173 164 157 150 143
   Obec Chlum celkem trvale bydlící 153 153 153 144 137 130 123
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 173 173 173 164 157 150 143
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chlum 155 156 152 153 154 156 152 157 160 157 149 149 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlum 128 133 140 144 137 130 123
   Obec Chlum celkem 128 133 140 144 137 130 123
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chlum má vybudovaný veřejný vodovod. V roce 2009 byl realizován přívodní řad pro obec v délce 71 m, který byl napojen přes redukční ventil na nový zásobovací řad skupinového vodovodu (SV) Čechtínsko. Skupinový vodovod Čechtínsko je napojen v přerušovací komoře Rudíkov z oblastního vodovodu Mostiště - Třebíč. Tlakové poměry v obci jsou dány řídícím VDJ Hroznatín (=VDJ Hroznatín - CENTR) 2 x 200 m3 (630,0 m.n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se pro obec Chlum neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chlum realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlum 0 0 0 0 134 130 123
   Obec Chlum celkem 0 0 0 0 134 130 123
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce je vybudována jednotná kanalizace (kolaudace r. 1969) délky cca 947 m. Na tuto kanalizaci je napojeno cca 70% obyvatel obce. Odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku.
   V části obce jsou odpadní vody individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace, kterou budou odpadní vody odváděny na ČOV v obci Kouty. Stávající jednotná kanalizace bude dále sloužit jako dešťová.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chlum realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chlum 300,0 11 400,0 11 700,0
  Obec Chlum celkem 300,0 11 400,0 11 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - splašková kanalizace a vlastní ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.