Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chlístov - CZ063.3710.6113.540 - stav 27. 10. 2016

 1. Obec

  Chlístov

  Číslo obce PRVKUK 540
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.540
  Kód obce 590703
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0540.01 Chlístov 05133 51331
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chlístov leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 11 km. Obcí protéká Stařečský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 535 – 570 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlístov trvale bydlící 229 229 228 251 250 249 247
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 241 241 240 263 262 261 259
   Obec Chlístov celkem trvale bydlící 229 229 228 251 250 249 247
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 241 241 240 263 262 261 259
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chlístov 241 254 257 252 260 268 276 290 289 290 295 295 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlístov - - - 180 220 250 250
   Obec Chlístov celkem - - - 180 220 250 250
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chlístov má vybudovaný nový veřejný vodovod. Tlakové pásmo je řízeno VDJ Kobylí Hlava 100 m3 (623,61 m n.m./625,63 m n.m.), který je plněn výtlačným řadem z VDJ s čerpací stanicíí Rokytnicko. Rokytnická větev je zásobena vodou z prameniště Heraltice – Opatov – Předín napojením na vodovodní přivaděč Heraltice – Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chlístov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlístov - - - - 250 250 250
   Obec Chlístov celkem - - - - 250 250 250
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2016 realizována výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody jsou odváděny na ČOV Chlístov.

    

   V obci je vybudována ČOV

   V současnosti napojené obce (místní části): Chlístov

   Napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba splaškové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chlístov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chlístov - 25 000,0 25 000,0
  Obec Chlístov celkem - 25 000,0 25 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  27. 10. 2016 153/2016 administrativní opatření Chlístov - splašková kanalizace v celkové délce 3502,44 m vč. výtlaku a ČS a ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.