Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hvězdoňovice - CZ063.3710.6113.539 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hvězdoňovice

  Číslo obce PRVKUK 539
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.539
  Kód obce 590690
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0539.01 Hvězdoňovice 05018 50181
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hvězdoňovice leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Stařečský potok.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hvězdoňovice trvale bydlící 89 89 89 95 95 95 94
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 109 109 109 115 115 115 114
   Obec Hvězdoňovice celkem trvale bydlící 89 89 89 95 95 95 94
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 109 109 109 115 115 115 114
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hvězdoňovice 81 97 94 95 100 104 105 102 102 107 111 111 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hvězdoňovice 86 86 86 95 95 95 94
   Obec Hvězdoňovice celkem 86 86 86 95 95 95 94
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hvězdoňovice má vlastní veřejný vodovod zásobený z prameniště Hvězdoňovice, dále úpravnu vody Hvězdoňovice a AT stanici. Z prameniště Hvězdoňovice je zásobována i obec Okříšky.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Zejména bude třeba rekonstrukce vodního zdroje a úpravny vody Hvězdoňovice, předpokládá se napojení nového vrtu.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hvězdoňovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hvězdoňovice - - - - - - 94
   Obec Hvězdoňovice celkem - - - - - - 94
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je jednotná kanalizace z roku 1970 o délce cca 850 m, na kterou je napojeno cca 70 % obyvatel. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s rekonstrukcí a dostavbou kanalizace. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hvězdoňovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hvězdoňovice 2 300,0 6 500,0 8 800,0
  Obec Hvězdoňovice celkem 2 300,0 6 500,0 8 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.