Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hroznatín - CZ063.3710.6113.538 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hroznatín

  Číslo obce PRVKUK 538
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.538
  Kód obce 550639
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0538.01 Hroznatín 14325 143251
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hroznatín leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hroznatín trvale bydlící 99 99 99 110 109 109 108
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 99 99 99 110 109 109 108
   Obec Hroznatín celkem trvale bydlící 99 99 99 110 109 109 108
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 99 99 99 110 109 109 108
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hroznatín 109 114 117 111 104 105 102 109 109 110 113 113 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hroznatín - - - - - - 108
   Obec Hroznatín celkem - - - - - - 108
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hroznatín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobení obce bude řešeno vybudováním veřejného vodovodu, který bude napojen na severní větev oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro severovýchod oblastního vodovoduTřebíč, z povrchového zdroje - vodárenské nádrže Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hroznatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hroznatín - - - - - - 108
   Obec Hroznatín celkem - - - - - - 108
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Hroznatín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hroznatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hroznatín 10 000,0 10 500,0 20 500,0
  Obec Hroznatín celkem 10 000,0 10 500,0 20 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.