Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hurtova Lhota - CZ063.3601.6102.060 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hurtova Lhota

  Číslo obce PRVKUK 60
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.060
  Kód obce 530646
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0060.01 Hurtova Lhota 12344 123447
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hurtova Lhota leží západně od města Havlíčkův Brod. Obec nemá místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hurtova Lhota trvale bydlící 223 223 222 233 240 246 251
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 238 238 237 248 255 261 266
   Obec Hurtova Lhota celkem trvale bydlící 223 223 222 233 240 246 251
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 238 238 237 248 255 261 266
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hurtova Lhota 213 218 222 219 218 220 231 237 246 244 241 241 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hurtova Lhota 223 223 222 233 240 246 251
   Obec Hurtova Lhota celkem 223 223 222 233 240 246 251
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hurtova Lhota (466 - 454 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, menší část obyvatel využívá vlastní zdroje vody. Zdrojem obecního vodovodu jsou dvě místní studny (celková vydatnost 0,29 l/s), nacházející se na kraji lesa 900 m JZ od obce. Jedna ze studní je současně sběrná a slouží jako malá akumulační nádrž. Surová voda je gravitačně dopravována do objektu odradonovací stanice, kapacitně řešené i pro případné doplnění odželezňovacího zařízení. Z akumulačního prostoru v podzemní části objektu - VDJ 26,5 m3 - je voda čerpána do tlakové stanice CS 900 a odtud do rozvodné sítě.

    

   V roce 2018 bylo realizováno posílení stávajících dvou studní, a to vybudováním nového vrtu hloubky 30 m a jeho napojení na stávající vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále je plánováno připojení stávající studny do objektu odradonovací stanice a rekonstrukce objektu odradonovací stanice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hurtova Lhota realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hurtova Lhota - - - - - - 250
   Obec Hurtova Lhota celkem - - - - - - 250
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hurtova Lhota má částečně vybudovaný systém jednotné veřejné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do  kanalizace. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Hurtově Lhotě je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Hurtova Lhota
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hurtova Lhota realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hurtova Lhota 1 800,0 18 900,0 20 700,0
  Obec Hurtova Lhota celkem 1 800,0 18 900,0 20 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.