Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hrotovice - CZ063.3710.6113.537 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hrotovice

  Číslo obce PRVKUK 537
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.537
  Kód obce 590673
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0537.01 Hrotovice 04846 48461
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Hrotovice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 16 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hrotovice trvale bydlící 1 796 1 792 1 792 1 818 1 844 1 868 1 885
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 1 846 1 842 1 842 1 868 1 894 1 918 1 935
   Obec Hrotovice celkem trvale bydlící 1 796 1 792 1 792 1 818 1 844 1 868 1 885
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 1 846 1 842 1 842 1 868 1 894 1 918 1 935
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hrotovice 1793 1762 1751 1748 1751 1779 1767 1770 1772 1751 1768 1768 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hrotovice 1 590 1 640 1 727 1 799 1 825 1 849 1 866
   Obec Hrotovice celkem 1 590 1 640 1 727 1 799 1 825 1 849 1 866
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Hrotovice má veřejný vodovod, připojený na vlastní VDJ Hrotovice 200 m3 (466,0 / 460,0 m n.m.), plněný odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Prameniště (zdroj podzemní vody) v Račicích je od roku 1998 odstaveno.

   V letech 2002 až 2014 byly realizovány nové vodovodní řady pro lokality 40 rodinných domů, Ke Kapličce a dále prodlouženy vodovodní řady v ulicích U obory, Akad. Práta, 1. Máje a vodovodní řad pro hřiště v celkové délce 968 m. Dále byly v letech 2011 – 2012 provedeny rekonstrukce vodovodů v ulicích Krátká a Mírová v délce 170 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hrotovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hrotovice 1 540 1 639 1 750 1 814 1 840 1 864 1 881
   Obec Hrotovice celkem 1 540 1 639 1 750 1 814 1 840 1 864 1 881
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město má vybudovanou z větší části jednotnou kanalizační síť. V části města je vybudovaná také oddílná kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny na stávající ČOV ve městě. Na kanalizaci a ČOV je napojeno téměř 100% obyvatel.

   V roce 2003 byla vybudovaná kanalizace pro 40 RD v délce 214 m, v roce 2006 Propojení oddílné kanalizace ul. Dražka – Panská v délce 438 m, v roce 2009 stavba Kanalizace pro výstavbu RD U Obory v délce 78 m, v letech 2010 a 2013 kanalizace v ul. Akad. Práta stoka A1 a prodloužení v délce 122 m. V letech 2007 a 2010 byla dokončena rekonstrukce kanalizačních stok Kanalizace I., Hrotovice v celkové délce 1242 m. V roce 2012 byla provedena stavba Hrotovice - kanalizace a ČOV, která zahrnovala rekonstrukci v délce 851 m, výstavbu nové kanalizace délky 641 m a novou ČOV. V roce 2013 bylo provedeno prodloužení kanalizace v lokalitě Šajby v délce 30 m, v roce 2014 byla provedena kanalizace v lokalitě Ke kapličce v délce 347 m a dále v roce 2013 rekonstrukce kanalizace v ul. Dolní Chalupy v délce 60 m.

   Ve městě je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 2 200 EO.
   Nová ČOV Hrotovice byla dokončena v roce 2010. Je technologicky rozdělena na část mechanickou, biologickou, terciální stupeň a kalové hospodářství.
   Mechanická část – hrubé předčištění sestává z čerpací stanice, dešťové zdrže, jemných česlí a lapáku písku.
   Biologická část zahrnuje dvoulinkovou aktivaci – se střídáním denitrifikace a nitrifikace, dosazovací nádrže, chemické srážení fosforu a měření průtoku vyčištěné vody.
   Terciální čištění se skládá z mikrosítového bubnového filtru.
   Kalové hospodářství tvoří dvě sériově provozované uskladňovací nádrže a deponie kalu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále je uvažováno s provedením rekonstrukce stávající technologie ČOV.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hrotovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hrotovice 4 000,0 19 500,0 23 500,0
  Obec Hrotovice celkem 4 000,0 19 500,0 23 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.