Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Vilémovice - CZ063.3710.6113.536 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Horní Vilémovice

  Číslo obce PRVKUK 536
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.536
  Kód obce 590657
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0536.01 Horní Vilémovice 04458 44580
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Vilémovice leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Vilémovice trvale bydlící 83 83 83 79 77 74 71
   přechodně bydlící 20 20 20 46 46 48 48
   celkem 103 103 103 125 123 122 119
   Obec Horní Vilémovice celkem trvale bydlící 83 83 83 79 77 74 71
   přechodně bydlící 20 20 20 46 46 48 48
   celkem 103 103 103 125 123 122 119
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Vilémovice 71 77 80 80 85 80 78 80 78 79 90 90 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Vilémovice - - - 77 75 72 69
   Obec Horní Vilémovice celkem - - - 77 75 72 69
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Vilémovice má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na severní větev oblastního vodovodu Třebíčsko.

   V roce 2009 byla dokončena výstavba přípojného řadu pro obec Horní Vilémovice v celkové délce 73 m a rozvodné řady po obci v celkové délce 754 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci se s novými zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Vilémovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Vilémovice - - - - - - 69
   Obec Horní Vilémovice celkem - - - - - - 69
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Horní Vilémovice, Benetice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Věstoňovice

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Vilémovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Vilémovice - 9 500,0 9 500,0
  Obec Horní Vilémovice celkem - 9 500,0 9 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.