Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Újezd - CZ063.3710.6113.535 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Horní Újezd

  Číslo obce PRVKUK 535
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.535
  Kód obce 590649
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0535.01 Horní Újezd 04452 44521
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Újezd leží jižně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Újezd trvale bydlící 267 266 266 260 260 260 260
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 297 296 296 290 290 290 290
   Obec Horní Újezd celkem trvale bydlící 267 266 266 260 260 260 260
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 297 296 296 290 290 290 290
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Újezd 258 271 273 263 260 267 268 268 267 266 273 273 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Újezd 285 285 285 260 260 260 260
   Obec Horní Újezd celkem 285 285 285 260 260 260 260
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Újezd má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Kojetice 500 m3 (550,0 / 547,0 m n.m.). Vodojem je plněný čerpáním z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Újezd realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Újezd 0 0 0 0 260 260 260
   Obec Horní Újezd celkem 0 0 0 0 260 260 260
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody kanalizačním přivaděčem na ČOV Kojetice. 

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Újezd realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Újezd - 21 400,0 21 400,0
  Obec Horní Újezd celkem - 21 400,0 21 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod -napojení na ČOV Kojetice.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.