Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Smrčné - CZ063.3710.6113.534 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Horní Smrčné

  Číslo obce PRVKUK 534
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.534
  Kód obce 550612
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0534.01 Horní Smrčné 13850 138509
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Smrčné leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 16 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Smrčné trvale bydlící 51 51 51 46 45 43 41
   přechodně bydlící 120 120 120 120 120 120 120
   celkem 171 171 171 166 165 163 161
   Obec Horní Smrčné celkem trvale bydlící 51 51 51 46 45 43 41
   přechodně bydlící 120 120 120 120 120 120 120
   celkem 171 171 171 166 165 163 161
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Smrčné 51 48 48 46 49 48 49 49 53 54 54 54 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Smrčné 171 171 171 46 45 43 41
   Obec Horní Smrčné celkem 171 171 171 46 45 43 41
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Smrčné má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z VDJ Smrčné 50 m3. Zdrojem vody je místní studna, situovaná severně od obce u samoty Prosenská.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Zejména je třeba nahrazení přívodního řadu z VDJ do obce a rekonstrukce rozvodných řadů po obci.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Smrčné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Smrčné - - - - - - -
   Obec Horní Smrčné celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Horní Smrčné žije v současné době 47 trvale bydlících obyvatel. Tento počet se příležitostně zvyšuje o 120 rekreantů.
   V obci je vybudována jednotná kanalizace ze 60. let o délce cca 199 m, na kterou je napojena většina obyvatel a 3 rekreační objekty.  Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do místního vodního toku.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Smrčné realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Smrčné 500,0 - 500,0
  Obec Horní Smrčné celkem 500,0 - 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.