Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Heřmanice - CZ063.3710.6113.533 - stav 5. 1. 2017

 1. Obec

  Horní Heřmanice

  Číslo obce PRVKUK 533
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.533
  Kód obce 590631
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0533.01 Horní Heřmanice 04293 42935
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Heřmanice leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Heřmanice trvale bydlící 133 133 133 124 115 107 98
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 158 158 158 149 140 132 123
   Obec Horní Heřmanice celkem trvale bydlící 133 133 133 124 115 107 98
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 158 158 158 149 140 132 123
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Heřmanice 138 131 131 135 134 146 142 139 138 141 139 139 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Heřmanice 143 143 143 123 114 106 97
   Obec Horní Heřmanice celkem 143 143 143 123 114 106 97
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Heřmanice má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem z obecního vodovodu obce Nový Telečkov, který je zásobován z přivaděče oblastního vodovodu Mostiště - Třebíč. Tlakové pásmo je řízeno VDJ Baliny 2 x 400 m3, Tlak vody je upraven redukčním ventilem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Heřmanice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Heřmanice 85 85 85 82 73 65 56
   Obec Horní Heřmanice celkem 85 85 85 82 73 65 56
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 2015 byla v obci realizována výstavba splaškové kanalizace včetně 2 ČS a výtlaků.

    

   V obci je v provozu od roku 2017 nová ČOV

   V současnosti napojené obce (místní části): Horní Heřmanice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje je se dostavba kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Heřmanice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Heřmanice - 15 500,0 15 500,0
  Obec Horní Heřmanice celkem - 15 500,0 15 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  5. 1. 2017 157/2017 administrativní opatření Horní Heřmanice - ČOV
  15. 12. 2015 158/2015 administrativní opatření Horní Heřmanice - splašková kanalizace v celkové délce 1455,28 m vč, 2x ČS a 2x výtlak