Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hodov - CZ063.3710.6113.532 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hodov

  Číslo obce PRVKUK 532
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.532
  Kód obce 590622
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0532.01 Hodov 04061 40614
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hodov leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hodov trvale bydlící 306 305 305 279 268 257 246
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 306 305 305 279 268 257 246
   Obec Hodov celkem trvale bydlící 306 305 305 279 268 257 246
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 306 305 305 279 268 257 246
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hodov 292 287 289 287 290 295 302 305 306 303 302 302 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hodov 306 305 305 180 169 158 147
   Obec Hodov celkem 306 305 305 180 169 158 147
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hodov má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný vodou z oblastního vodovodu Třebíč přes přívodní řad Rudíkov – Budišov samostatným řadem. Před obcí je vodoměrná a redukční šachta, rozvodné řady obce slouží jako přivaděč pro obec Rohy.
   Vodovod pro zásobování obce je součástí skupinového vodovodu Budišovsko.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hodov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hodov - - - - - - 146
   Obec Hodov celkem - - - - - - 146
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čerpací stanice odpadních vod, která bude výtlačným potrubím přečerpávat odpadní vody do kanalizačního systému a ČOV městyse Budišov.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hodov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hodov - 14 000,0 14 000,0
  Obec Hodov celkem - 14 000,0 14 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.