Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Heraltice - CZ063.3710.6113.531 - stav 28. 3. 2019

 1. Obec

  Heraltice

  Číslo obce PRVKUK 531
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.531
  Kód obce 590592
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0531.01 Heraltice 03836 38369
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Heraltice leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Heraltice trvale bydlící 376 375 375 361 356 351 344
   přechodně bydlící 125 125 125 125 125 125 125
   celkem 501 500 500 486 481 476 469
   Obec Heraltice celkem trvale bydlící 376 375 375 361 356 351 344
   přechodně bydlící 125 125 125 125 125 125 125
   celkem 501 500 500 486 481 476 469
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Heraltice 362 374 358 363 360 361 362 363 352 351 364 364 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Heraltice 307 317 335 351 346 341 334
   Obec Heraltice celkem 307 317 335 351 346 341 334
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Městys Heraltice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený z vlastního VDJ Heraltice 150 m3 (592,0 / 588,0 m n.m.), plněného čerpáním z tzv. heraltického přivaděče z oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Heraltice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Heraltice 290 290 290 350 345 340 333
   Obec Heraltice celkem 290 290 290 350 345 340 333
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Městys má od roku 2015 vybudovanou splaškovou kanalizační síť

    

   V městysu je vybudována ČOV, které v roce 2019 byla zvýšena kapacita a účinnost na 400 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Heraltice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační síě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Heraltice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Heraltice - 33 072,4 33 072,4
  Obec Heraltice celkem - 33 072,4 33 072,4
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  28. 3. 2019 154/2019 administrativní opatření Heraltice - Heraltice zvýšení účinnosti ČOV 400 EO
  26. 10. 2015 155/2015 administrativní opatření Heraltice - kanalizace II. etapa v celkové délce 2107,71 m vč. 2 x ČS a 2x výtlak
  26. 10. 2015 156/2015 administrativní opatření Podheraltice - kanalizace II. etapa v celkové délce 1045,424 m vč. 1 x ČS a 1 x výtlak