Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dukovany - CZ063.3710.6113.530 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dukovany

  Číslo obce PRVKUK 530
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.530
  Kód obce 590576
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0530.01 Dukovany 03381 33812
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dukovany leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 26 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dukovany trvale bydlící 736 735 734 866 902 937 967
   přechodně bydlící 75 75 75 75 75 75 75
   celkem 811 810 809 941 977 1 012 1 042
   Obec Dukovany celkem trvale bydlící 736 735 734 866 902 937 967
   přechodně bydlící 75 75 75 75 75 75 75
   celkem 811 810 809 941 977 1 012 1 042
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dukovany 787 822 841 835 837 837 845 862 885 895 901 901 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dukovany 702 709 720 845 881 916 946
   Obec Dukovany celkem 702 709 720 845 881 916 946
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dukovany má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený z VDJ Dukovany 500 m3 (393,5 / 390,0 m.n.m.), plněného z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.
   V roce 2008 byla pro lokalitu rodinných domů realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 720 m.
   V katastru se nachází JEDU (Jaderná elektrárna Dukovany), zásobená vodou z vlastního vodojemu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dukovany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dukovany 610 610 609 859 895 930 960
   Obec Dukovany celkem 610 610 609 859 895 930 960
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou z větší části jednotnou a z části oddílnou kanalizační síť. Na kanalizaci je napojeno cca 99% obyvatel. Splaškové odpadní vody jsou odváděny na stávající ČOV v obci.
   V roce 2003 byla provedena rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod, v části obce byla vybudována oddílná a jednotná kanalizace v délce 4 897 m (kolaudace v roce 2006) a v roce 2010 provedeno prodloužení kanalizace u kina a za domy č.p. 4,5,6,7,43 a 141 v délce 173 m.
   Na čistírnu odpadních vod je velký nátok balastních vod.

   V obci je vybudována mechanicko - biologická ČOV pro 1 266 EO, její technologie z roku 1981 je již zastaralá a nevyhovující.
   Technologická linka ČOV se skládá z:
   - jemných ručně stíraných česlí
   - horizontálního lapáku písku LPH 480
   - biologické linky typu BC 90-E (2ks), výrobce Královopolská strojírna Brno

   V současnosti napojené obce (místní části): Dukovany

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s intenzifikací a rekonstrukcí ČOV.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dukovany realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dukovany 4 700,0 34 000,0 38 700,0
  Obec Dukovany celkem 4 700,0 34 000,0 38 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.