Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dolní Vilémovice - CZ063.3710.6113.529 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dolní Vilémovice

  Číslo obce PRVKUK 529
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.529
  Kód obce 590550
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0529.01 Dolní Vilémovice 03034 30341
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Vilémovice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Vilémovice trvale bydlící 410 409 409 372 360 348 335
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 410 409 409 372 360 348 335
   Obec Dolní Vilémovice celkem trvale bydlící 410 409 409 372 360 348 335
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 410 409 409 372 360 348 335
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dolní Vilémovice 398 392 389 381 391 392 400 393 407 406 421 421 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Vilémovice 401 401 401 372 360 348 335
   Obec Dolní Vilémovice celkem 401 401 401 372 360 348 335
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Vilémovice má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přímo na petrůveckou větev oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Petrůvky 1000 m3 (534,0 / 531,0 m.n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dolní Vilémovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Vilémovice - - - - - - 335
   Obec Dolní Vilémovice celkem - - - - - - 335
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dolní Vilémovice žije v současné době 381 trvale bydlících obyvatel. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dolní Vilémovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dolní Vilémovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Vilémovice 300,0 20 000,0 20 300,0
  Obec Dolní Vilémovice celkem 300,0 20 000,0 20 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.