Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dalešice - CZ063.3710.6113.528 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Dalešice

  Číslo obce PRVKUK 528
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.528
  Kód obce 590517
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0528.01 Dalešice 02452 24520
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dalešice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 16 km. Obcí protéká vodní tok Olešná.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dalešice trvale bydlící 567 566 566 623 644 663 680
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 597 596 596 653 674 693 710
   Obec Dalešice celkem trvale bydlící 567 566 566 623 644 663 680
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 597 596 596 653 674 693 710
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dalešice 585 601 602 597 601 603 597 604 602 598 584 584 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dalešice 489 505 533 615 636 655 672
   Obec Dalešice celkem 489 505 533 615 636 655 672
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dalešice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z vlastního věžového VDJ Dalešice 200 m3 (461,4,0 / 455,0 m n.m.), plněného z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.´Dále se uvažuje s rekonstrukcí VDJ Dalešice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dalešice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dalešice 450 470 470 618 639 658 675
   Obec Dalešice celkem 450 470 470 618 639 658 675
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto síť je napojeno cca 99 % obyvatel. Splaškové vody jsou odváděny na stávající ČOV v obci. 

   V roce 2010 byla vybudována kanalizace pro lokalitu rodinných domů v délce 180 m a v roce 2013 bylo realizováno prodloužení kanalizace v délce 195 m. 

   V obci je vybudována mechanicko - biologická ČOV. 

   Technologická linka ČOV se skládá z čerpací stanice s česlicovým košem, vertikálního lapáku písku, aktivační nádrže systému OXICLAR a zahušťovací nádrže - REOVIT. 

   V současnosti napojené obce (městské části): Dalešice

   Nově napojené obce (městské části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Uvažuje se s rekonstrukcí technologické části ČOV.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dalešice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dalešice 2 515,0 18 981,9 21 497,0
  Obec Dalešice celkem 2 515,0 18 981,9 21 497,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Uvedení popisu stávajícího stavu v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod do souladu podle skutečnosti na základě žádosti městyse Dalešice.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.