Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Krupá - CZ063.3601.6102.059 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Horní Krupá

  Číslo obce PRVKUK 59
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.059
  Kód obce 568708
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0059.01 Horní Krupá 04315 43150
  CZ063.3601.6102.0059.02 Lysá 04316 43168
  CZ063.3601.6102.0059.03 Údolí 04317 43176
  CZ063.3601.6102.0059.04 Zálesí 04318 43184
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Krupá leží severně od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Jilemský potok. Obec má místní části Horní Krupá, Lysá, Údolí a Zálesí.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Krupá trvale bydlící 362 361 361 424 440 455 467
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 372 371 371 434 450 465 477
   Lysá trvale bydlící 16 16 16 16 16 15 15
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 26 26 26 26 26 25 25
   Údolí trvale bydlící 40 40 40 44 47 50 52
   přechodně bydlící 10 10 10 8 8 8 8
   celkem 50 50 50 52 55 58 60
   Zálesí trvale bydlící 38 38 38 60 60 65 70
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 43 43 43 65 65 70 75
   Obec Horní Krupá celkem trvale bydlící 456 455 455 544 563 585 604
   přechodně bydlící 35 35 35 33 33 33 33
   celkem 491 490 490 577 596 618 637
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Krupá 495 514 518 541 545 556 553 561 567 566 581 581 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Krupá 308 315 328 400 440 440 450
   Lysá - - - - - - -
   Údolí 40 40 40 44 8 50 52
   Zálesí 38 38 38 60 60 65 70
   Obec Horní Krupá celkem 386 393 406 504 508 555 572
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Horní Krupá
   Místní část Horní Krupá (474 - 598 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobovaný z VDJ Horní Krupá 1 x 100 m3. Zdrojem je místní vrtaná studna HK1 (hloubka 80 m, vydatnost 3,01 l/s), z níž je voda čerpána do 30 m vzdáleného VDJ.

   Místní (městská) část Lysá
   Místní část Lysá (542 - 561 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

   Místní (městská) část Údolí
   Místní část Údolí (506 - 515 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný pitnou vodou z vrtané studny HK2, vzdálené 600 m SV od zastavěné části obce Horní Krupá (hloubka 80 m, vydatnost 2,01 l/s). Voda je čerpána z vrtu přes tlakovou nádrž do rozvodné sítě Údolí a dalším samostatným čerpadlem do rozvodné sítě Zálesí. Vodovod je společný pro místní části Údolí a Zálesí.

   Místní (městská) část Zálesí
   Místní část Zálesí (536 - 548 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný pitnou vodou z vrtané studny HK2, vzdálené 600 m SV od zastavěné části obce Horní Krupá (hloubka 80 m, vydatnost 2,01 l/s). Voda je čerpána z vrtu přes tlakovou nádrž do rozvodné sítě Zálesí a dalším samostatným čerpadlem do rozvodné sítě Údolí. Vodovod je společný pro místní části Údolí a Zálesí.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Horní Krupá
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje s vybudovánám nového vodního zdroje příp. s napojením veřejného vodovodu na nový přivaděč skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany, který povede přes Dolní Krupou (místní část Dolní Krupá) a Horní Krupou (místní část Horní Krupá) do obce Olešná.

   Místní (městská) část Lysá
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel, bude místní část nadále zásobována pitnou vodou individuálním způsobem.

   Místní (městská) část Údolí
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Zálesí
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Krupá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Krupá - - - - - - 450
   Lysá - - - - - - -
   Údolí - - - - - - -
   Zálesí - - - - - - -
   Obec Horní Krupá celkem - - - - - - 450
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Horní Krupá
   Obec Horní Krupá má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do místního rybníka Jindrák. Část obyvatel vypouští odpadní vody po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Lysá
   Místní část Lysá nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části nemovitostí odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní(městská) část Údolí
   Místní část Údolí nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části nemovitostí odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Zálesí
   Místní část Zálesí nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části nemovitostí odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Horní Krupá
   V Horní Krupé navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Horní Krupá
   Návrhový svoz z obcí (místních částí). Není

   Místní (městská) část Lysá
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Údolí
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zálesí
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Krupá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Krupá 1 250,0 20 000,0 21 250,0
  Lysá - - -
  Údolí - - -
  Zálesí - - -
  Obec Horní Krupá celkem 1 250,0 20 000,0 21 250,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.