Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Číměř - CZ063.3710.6113.527 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Číměř

  Číslo obce PRVKUK 527
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.527
  Kód obce 590509
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0527.01 Číměř 02389 23892
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Číměř leží východně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číměř trvale bydlící 215 215 215 207 204 202 198
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 235 235 235 227 224 222 218
   Obec Číměř celkem trvale bydlící 215 215 215 207 204 202 198
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 235 235 235 227 224 222 218
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Číměř 215 212 212 207 205 202 200 197 197 201 203 203 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číměř 178 184 193 190 187 185 181
   Obec Číměř celkem 178 184 193 190 187 185 181
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Číměř je vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem na skupinový vodovod Dolní Vilémovice – Vladislav (Oblastní vodovod Třebíč) a zásobovaný z VDJ Okrašovice 100 m3 (504,0 / 501,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Číměř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číměř - - - 180 185 183 179
   Obec Číměř celkem - - - 180 185 183 179
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace se třemi čerpacími stanicemi (kolaudace v r. 2013), celková délka kanalizace je 2409 m. Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Vladislav. Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 85% obyvatel obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Číměř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Číměř 300,0 - 300,0
  Obec Číměř celkem 300,0 - 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.