Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Číchov - CZ063.3710.6113.526 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Číchov

  Číslo obce PRVKUK 526
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.526
  Kód obce 590487
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0526.01 Číchov 41256 412562
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Číchov leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km. Obcí protéká Leštinský potok.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číchov trvale bydlící 289 288 288 244 232 219 207
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 289 288 288 244 232 219 207
   Obec Číchov celkem trvale bydlící 289 288 288 244 232 219 207
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 289 288 288 244 232 219 207
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Číchov 254 246 245 236 241 235 239 232 231 233 229 229 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číchov 289 288 288 244 232 219 207
   Obec Číchov celkem 289 288 288 244 232 219 207
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Číchov má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na VDJ Číchov 85 m3 (485,0 / 482,0 m n.m.). Zásobení vodou je řešeno napojením na místní zdroj podzemní vody, situovaný 1,5 km západně od obce. V části obce Hynkov je vybudovaný místní vodovod, napojený na stejný zdroj, rozvodná síť je zásobena gravitačně z VDJ Číchov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Číchov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číchov - - - - - - 207
   Obec Číchov celkem - - - - - - 207
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Číchov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Číchov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Číchov 6 000,0 18 000,0 24 000,0
  Obec Číchov celkem 6 000,0 18 000,0 24 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.