Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Číhalín - CZ063.3710.6113.525 - stav 10. 12. 2019

 1. Obec

  Číhalín

  Číslo obce PRVKUK 525
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.525
  Kód obce 590479
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0525.01 Číhalín 02356 23566
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Číhalín leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číhalín trvale bydlící 185 185 185 195 197 198 199
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 190 190 190 200 202 203 204
   Obec Číhalín celkem trvale bydlící 185 185 185 195 197 198 199
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 190 190 190 200 202 203 204
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Číhalín 189 194 193 193 190 198 201 204 208 204 206 206 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číhalín 176 176 176 190 190 190 190
   Obec Číhalín celkem 176 176 176 190 190 190 190
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Číhalín má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z VDJ Číhalín 40 m3 (517,0 / 515,0 m.n.m.). Zdrojem vody je pramenní jímka s jímací štolou, situovaná i s čerpací stanicí severně od obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci Číhalín není vyhovující pouze z důvodu vyšší koncentrace dusičnanů. Na základě navržených opatření pro vyřešení problému s dusičnany se uvažuje s úpravnou vody snižující koncentraci dusičnanů v pitné vodě. I nadále se uvažuje s využitím stávajícího místního vodního zdroje.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Číhalín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číhalín 0 0 0 0 0 0 190
   Obec Číhalín celkem 0 0 0 0 0 0 190
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Čihalín žije v současné době 193 trvale bydlících obyvatel. Tento počet se příležitostně zvyšuje o 5 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována nová obecní ČOV pro 200 EO.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Číhalín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude (z ekonomických důvodů) zajištěna realizace splaškové kanalizace a ČOV, tak budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Číhalín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Číhalín 7 000,0 27 912,0 34 912,0
  Obec Číhalín celkem 7 000,0 27 912,0 34 912,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - splašková kanalizace a vlastní ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.