Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Červená Lhota - CZ063.3710.6113.524 - stav 7. 2. 2017

 1. Obec

  Červená Lhota

  Číslo obce PRVKUK 524
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.524
  Kód obce 590461
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0524.01 Červená Lhota 02070 20702
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Červená Lhota leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Leštinský potok.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Červená Lhota trvale bydlící 188 188 188 175 167 159 151
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 188 188 188 175 167 159 151
   Obec Červená Lhota celkem trvale bydlící 188 188 188 175 167 159 151
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 188 188 188 175 167 159 151
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Červená Lhota 181 186 182 180 182 186 186 187 188 188 188 188 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Červená Lhota 63 88 129 170 167 159 151
   Obec Červená Lhota celkem 63 88 129 170 167 159 151
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Červená Lhota má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je místní studna. Z čerpací stanice je voda akumulována ve dvou vodojemech.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Červená Lhota realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Červená Lhota - - - - - - 151
   Obec Červená Lhota celkem - - - - - - 151
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována samostatná čistírna odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Červená Lhota

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Červená Lhota realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Červená Lhota 1 500,0 15 000,0 16 500,0
  Obec Červená Lhota celkem 1 500,0 15 000,0 16 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - samostatná ČOV.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.