Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čechtín - CZ063.3710.6113.523 - stav 7. 2. 2017

 1. Obec

  Čechtín

  Číslo obce PRVKUK 523
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.523
  Kód obce 590452
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0523.01 Čechtín 01891 18911
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čechtín leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Leštinský potok.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čechtín trvale bydlící 312 311 311 300 293 287 280
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 322 321 321 310 303 297 290
   Obec Čechtín celkem trvale bydlící 312 311 311 300 293 287 280
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 322 321 321 310 303 297 290
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čechtín 298 298 303 302 304 312 311 310 317 318 315 315 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čechtín 294 296 299 294 287 281 274
   Obec Čechtín celkem 294 296 299 294 287 281 274
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čechtín má vybudovaný veřejný vodovod. V roce 2009 byl realizován přípojný řad pro obec Čechtín v délce 31 m, který je napojen přes redukční ventil na nový zásobovací řad skupinového vodovodu Čechtínsko. Skupinový vodovod Čechtínsko je napojen v přerušovací komoře Rudíkov z oblastního vodovodu Mostiště - Třebíč. Tlakové poměry v obci určuje řídící VDJ Hroznatín (= VDJ Hroznatín - CENTR) 2 x 200 m3 (630,0 m n.m.).

   V roce 2011 byla realizována výstavba vodovodu pro novou lokalitu rodinných domů v celkové délce 220 m.

   V osadě Kukla je vybudovaný místní vodovod, napojený na místní zdroj podzemní vody, rozvodná síť je zásobena gravitačně. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu jsou občané této osady. Kvality vody v místní lokalitě není vyhovující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se napojení osady Kukla na obecní vodovod v délce cca 1000 m. V obci se dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čechtín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čechtín - - - - - - 290
   Obec Čechtín celkem - - - - - - 290
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto kanalizaci je napojeno cca 97 % obyvatel obce. Odpadní vody jsou přes septiky odváděny kanalizací do místního vodního toku dvěma výustmi nebo jsou zachycovány v jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody a s rekonstrukcí části stávající kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Čechtín.

   V obci je uvažováno s rekonstrukcí kanalizace v rozsahu cca 30 % celkové délky kanalizace.

    

   Navrhuje se vybudování ČOV samostatně pro obec Čechtín.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Čechtín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čehtín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čechtín 1 000,0 26 990,0 27 990,0
  Obec Čechtín celkem 1 000,0 26 990,0 27 990,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - samostaná ČOV.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.