Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čechočovice - CZ063.3710.6113.522 - stav 4. 5. 2017

 1. Obec

  Čechočovice

  Číslo obce PRVKUK 522
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.522
  Kód obce 590444
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0522.01 Čechočovice 01883 18830
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čechočovice leží západně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 480 – 520 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čechočovice trvale bydlící 283 282 282 269 350 370 370
   přechodně bydlící 320 319 319 319 319 319 319
   celkem 603 601 601 588 669 689 689
   Obec Čechočovice celkem trvale bydlící 283 282 282 269 350 370 370
   přechodně bydlící 320 319 319 319 319 319 319
   celkem 603 601 601 588 669 689 689
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čechočovice 283 277 285 291 297 299 296 294 296 309 314 314 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čechočovice - - - - 350 370 370
   Obec Čechočovice celkem - - - - 350 370 370
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci byl v roce 2015 a 2017 vybudovan veřejný vodovod, který je napojen přivaděčem na skupinový vodovod Heraltice – Třebíč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde není  vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec se uvažuje se zásobováním vodou ze společného vodního zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, vodovodní přivaděč Heraltice – Třebíč, zdroj podzemní vody Heraltice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čechočovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čechočovice - - - 100 100 370 370
   Obec Čechočovice celkem - - - 100 100 370 370
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována ČOV.

   V roce 2009 byla  pro 27 rodinných domů v lokalitě Za Doubím realizována splašková kanalizace v celkové délce 330 m a lokální čistírna odpadních vod typ VARIOcomp 200 N.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Čechočovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čechočovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čechočovice 8 000,0 31 000,0 39 000,0
  Obec Čechočovice celkem 8 000,0 31 000,0 39 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  4. 5. 2017 150/2017 administrativní opatření Čechočovice - VODOVOD ROKYTNICKO – přivaděč Čechočovice v celkové délce 1233,86 m vč. propoje
  16. 3. 2015 149/2015 administrativní opatření Čechočovice - VODOVOD ROKYTNICKO – VODOVOD ČECHOČOVICE v celkové délce 3 237 m