Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čáslavice - CZ063.3710.6113.521 - stav 24. 8. 2016

 1. Obec

  Čáslavice

  Číslo obce PRVKUK 521
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.521
  Kód obce 590436
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0521.01 Čáslavice 01850 18503
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čáslavice leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čáslavice trvale bydlící 578 577 577 540 560 560 560
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 593 592 592 555 575 575 575
   Obec Čáslavice celkem trvale bydlící 578 577 577 540 560 560 560
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 593 592 592 555 575 575 575
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čáslavice 535 527 530 516 538 540 536 544 546 544 547 547 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čáslavice 593 592 591 427 427 427 427
   Obec Čáslavice celkem 593 592 591 427 427 427 427
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čáslavice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z místního VDJ Čáslavice 100 m3. Vodovod Čáslavice je součástí vodovodu Rokytnicko, stávající vodojem je plněn pod tlakem řídícího VDJ Kobylí Hlava 2 x 50 m3 přes redukční ventil. Součástí vodovodu je i napojení osady Sádek, také přes redukční ventil.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram


  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čáslavice - - - 427 427 427 427
   Obec Čáslavice celkem - - - 427 427 427 427
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná částečně splašková a částečně jednotná kanalizace, odpadní vody jsou napojeny na ČOV.

    

   V obci  je vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 616 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Čáslavice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se předpokládá napojení osady Sádek na stávající ČOV v Čáslavicích.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čáslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čáslavice 1 500,0 6 000,0 7 500,0
  Obec Čáslavice celkem 1 500,0 6 000,0 7 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  24. 8. 2016 161/2016 administrativní opatření Čáslavice - ČOV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.