Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Budišov - CZ063.3710.6113.520 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Budišov

  Číslo obce PRVKUK 520
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.520
  Kód obce 590401
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0520.01 Budišov 01546 15466
  CZ063.3710.6113.0520.02 Mihoukovice 01548 15482
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Budišov leží severovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Budišov a Mihoukovice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budišov trvale bydlící 1 039 1 037 1 037 1 098 1 111 1 123 1 130
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 1 039 1 037 1 037 1 098 1 111 1 123 1 130
   Mihoukovice trvale bydlící 124 124 124 104 97 90 83
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 124 124 124 104 97 90 83
   Obec Budišov celkem trvale bydlící 1 163 1 161 1 161 1 202 1 208 1 213 1 213
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 1 163 1 161 1 161 1 202 1 208 1 213 1 213
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Budišov 1203 1201 1198 1194 1190 1189 1191 1204 1197 1204 1215 1215 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budišov 923 947 988 1 022 1 035 1 047 1 054
   Mihoukovice 124 124 124 96 89 82 75
   Obec Budišov celkem 1 047 1 071 1 112 1 118 1 124 1 129 1 129
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Budišov
   Místní část Budišov má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený z VDJ Budišov 500 m3 (511,0 / 507,0 m n.m.). VDJ je plněn vodou ze severní větve oblastního vodovodu Třebíč. Veřejný vodovod v osadě Kundelov je napojen přímo na rozvodnou síť Budišova.

   Místní (městská) část Mihoukovice
   Místní část Mihoukovice je napojena přímo na rozvodnou síť veřejného vodovodu Budišova.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Budišov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Mihoukovice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Budišov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Budišov - - - 1 022 1 035 1 047 1 054
   Mihoukovice - - - - - - 75
   Obec Budišov celkem - - - 1 022 1 035 1 047 1 129
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Budišov
   Místní část Budišov má vybudovanou splaškovou kanalizaci (kolaudace stavby v letech 2013 a 2014).

   V místní části je vybudována mechanicko-biologická ČOV (kolaudace v roce 2014).

   Místní (městská) část Mihoukovice
   Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Budišov
   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Budišov, Mihoukovice, Hodov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Mihoukovice
   Uvažuje se s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny kanalizačním sběračem na ČOV Budišov.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Budišov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Budišov 1 000,0 - 1 000,0
  Mihoukovice 300,0 4 000,0 4 300,0
  Obec Budišov celkem 1 300,0 4 000,0 5 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.