Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bransouze - CZ063.3710.6113.519 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bransouze

  Číslo obce PRVKUK 519
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.519
  Kód obce 590363
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0519.01 Bransouze 00947 9474
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bransouze leží severozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km. Obcí protéká řeka Jihlava.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bransouze trvale bydlící 258 257 257 237 224 211 198
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 258 257 257 237 224 211 198
   Obec Bransouze celkem trvale bydlící 258 257 257 237 224 211 198
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 258 257 257 237 224 211 198
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bransouze 249 252 247 249 247 245 239 236 236 232 225 225 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bransouze 258 257 257 237 224 211 198
   Obec Bransouze celkem 258 257 257 237 224 211 198
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bransouze má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z VDJ s úpravnou vody Bransouze 200 m3 (470,0/491,8 m n.m.). Zdrojem vody je jeden vrt a dvě studny, které jsou umístěny západně od obce poblíž Baráckého potoka, kvalita vody je vyhovující.
   V roce 2004 byla realizována rekonstrukce vodovodního řadu v celkové délce 273 m a v roce 2009 byly realizovány vodovodní řady v celkové délce 480 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novým místním vodním zdrojem podzemní vody se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bransouze realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bransouze - - - - - - 198
   Obec Bransouze celkem - - - - - - 198
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Bransouze
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bransouze realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bransouze 7 000,0 14 000,0 21 000,0
  Obec Bransouze celkem 7 000,0 14 000,0 21 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.