Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bochovice - CZ063.3710.6113.518 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bochovice

  Číslo obce PRVKUK 518
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.518
  Kód obce 590347
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0518.01 Bochovice 00682 6823
  CZ063.3710.6113.0518.02 Batouchovice 00681 6815
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bochovice leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Batouchovice a Bochovice. Rozsah zástavby je v rozmezí 480 – 520 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Batouchovice trvale bydlící 62 62 62 53 51 48 46
   přechodně bydlící 6 6 6 - - - 46
   celkem 68 68 68 53 51 48 92
   Bochovice trvale bydlící 100 100 100 85 76 67 58
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 108 108 108 93 84 75 66
   Obec Bochovice celkem trvale bydlící 162 162 162 138 127 115 104
   přechodně bydlící 14 14 14 8 8 8 54
   celkem 176 176 176 146 135 123 158
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bochovice 142 147 145 150 153 151 154 154 151 147 153 153 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Batouchovice - - - - - - 46
   Bochovice - - - - - - 58
   Obec Bochovice celkem - - - - - - 104
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Batouchovice
   Místní část Batouchovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

   Místní (městská) část Bochovice
   Místní část Bochovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Batouchovice
   Je navrženo vybudování veřejného vodovodu napojeného na severní větev oblastního vodovodu Třebíč.

   Místní (městská) část Bochovice
   Je navrženo vybudování veřejného vodovodu napojeného na severní větev oblastního vodovodu Třebíč.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec i místní část se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro severovýchod oblastního vodovodu Třebíč, z povrchového zdroje - vodárenské nádrže Mostiště.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bochovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Batouchovice - - - - - - 46
   Bochovice - - - - - - 58
   Obec Bochovice celkem - - - - - - 104
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Batouchovice
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Bochovice
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Batouchovice
   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Bochovice.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Bochovice
   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V m.č. bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Bochovice, Batouchovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bochovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Batouchovice 3 000,0 5 000,0 8 000,0
  Bochovice 12 000,0 8 000,0 20 000,0
  Obec Bochovice celkem 15 000,0 13 000,0 28 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.