Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Biskupice-Pulkov - CZ063.3710.6113.517 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Biskupice-Pulkov

  Číslo obce PRVKUK 517
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.517
  Kód obce 590312
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0517.01 Biskupice 00481 4812
  CZ063.3710.6113.0517.02 Pulkov 00482 4821
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Biskupice-Pulkov leží jihozápadně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 22 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Biskupice a Pulkov. Obcí protéká vodní tok Rokytná.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Biskupice trvale bydlící 248 248 247 222 205 188 171
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 248 248 247 222 205 188 171
   Pulkov trvale bydlící 61 61 61 42 38 34 30
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 161 161 161 142 138 134 130
   Obec Biskupice-Pulkov celkem trvale bydlící 309 309 308 264 243 222 201
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 409 409 408 364 343 322 301
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Biskupice-Pulkov 276 273 277 279 272 274 274 268 257 262 256 256 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Biskupice 200 208 219 218 201 184 167
   Pulkov 30 35 42 40 36 32 28
   Obec Biskupice-Pulkov celkem 230 243 261 258 237 216 195
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Biskupice
   Místní část Biskupice má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Biskupice, Pulkov, Radkovice, Myslibořice s napojením na dukovanskou větev oblastního vodovodu Třebíč. Napojení rozvodné sítě na skupinový vodovod je řešeno armaturní šachtou s redukčním ventilem.

   Místní (městská) část Pulkov
   Místní část Pulkov má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Biskupice, Pulkov, Radkovice, Myslibořice, viz výše pro Biskupice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Biskupice
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Pulkov
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Biskupice-Pulkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Biskupice - - - - - - 167
   Pulkov - - - - - - -
   Obec Biskupice-Pulkov celkem - - - - - - 167
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Biskupice
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Pulkov
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Biskupice
   Uvažuje se s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Biskupice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Pulkov

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Pulkov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Biskupice-Pulkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Biskupice - 24 000,0 24 000,0
  Pulkov - - -
  Obec Biskupice-Pulkov celkem - 24 000,0 24 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.