Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Benetice - CZ063.3710.6113.516 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Benetice

  Číslo obce PRVKUK 516
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.516
  Kód obce 590304
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3204
  Třebíč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0516.01 Benetice 00256 2569
  CZ063.3710.6113.0516.02 Věstoňovice 00257 2577
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Benetice leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Benetice a Věstoňovice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benetice trvale bydlící 127 127 127 137 135 132 129
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 143 143 143 153 151 148 145
   Věstoňovice trvale bydlící 56 56 56 58 58 58 57
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 61 61 61 63 63 63 62
   Obec Benetice celkem trvale bydlící 183 183 183 195 193 190 186
   přechodně bydlící 21 21 21 21 21 21 21
   celkem 204 204 204 216 214 211 207
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Benetice 195 196 200 190 187 190 193 191 195 188 191 191 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benetice - - - 90 88 85 82
   Věstoňovice - - - 40 40 40 39
   Obec Benetice celkem - - - 130 128 125 121
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Benetice má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na severní větev oblastního vodovodu Třebíč v rámci stavby vodovodu Čechtínsko.

   Místní (městská) část Benetice
   Místní část Benetice má vybudovaný veřejný vodovod.

   Místní (městská) část Věstoňovice
   Místní část Věstoňovice má vybudovaný veřejný vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Benetice
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Věstoňovice
   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Benetice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benetice - - - - - - 82
   Věstoňovice - - - - - - -
   Obec Benetice celkem - - - - - - 82
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Benetice
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Věstoňovice
   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Benetice
   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou svedeny do čerpací jímky a odtud přečerpány na ČOV Horní Vilémovice.

   Místní (městská) část Věstoňovice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Benetice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Benetice - 10 000,0 10 000,0
  Věstoňovice - - -
  Obec Benetice celkem - 10 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.