Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bačice - CZ063.3710.6113.515 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bačice

  Číslo obce PRVKUK 515
  Kód obce PRVKUK CZ063.3710.6113.515
  Kód obce 590282
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1597 (6113)
  Třebíč
  Číslo POU
  Název POU
  3158
  Hrotovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3710.6113.0515.01 Bačice 00076 761
  CZ063.3710.6113.0515.02 Udeřice 00077 779
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bačice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 18 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Bačice a Udeřice. Obcí protéká Bačický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 420 – 440 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bačice trvale bydlící 103 103 103 113 111 109 107
   přechodně bydlící 50 50 50 40 40 40 40
   celkem 153 153 153 153 151 149 147
   Udeřice trvale bydlící 99 99 99 73 66 60 53
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 119 119 119 93 86 80 73
   Obec Bačice celkem trvale bydlící 202 202 202 186 177 169 160
   přechodně bydlící 70 70 70 60 60 60 60
   celkem 272 272 272 246 237 229 220
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bačice 186 200 204 197 200 197 194 202 202 197 190 190 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bačice 150 138 119 98 96 94 92
   Udeřice 119 119 118 68 61 55 48
   Obec Bačice celkem 269 257 237 166 157 149 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bačice
   Místní část Bačice má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přímo na rozvodnou síť místní části Udeřice, viz dále.

   Místní (městská) část Udeřice
   Místní část Udeřice má vybudovaný veřejný vodovod, napojený odbočnou větví na skupinový vodovod Biskupice, Pulkov, Radkovice, Myslibořice, který je zásobovaný vodou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Myslibořice 1000 m3 (487,0 / 482,0 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bačice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Udeřice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Bačice a její místní část Udeřice se s novými zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bačice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bačice 125 125 125 153 151 149 147
   Udeřice - - - 90 83 77 70
   Obec Bačice celkem 125 125 125 243 234 226 217
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bačice
   V místní části je vybudována částečně jednotná a částečně splašková kanalizační síť. Tato je svedena na stávající ČOV v obci.
   V obci je vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 220 EO.
   Technologická linka ČOV se skládá z:
   - jemných ručně stíraných česlí
   - biologické linky typu BC 25 - DA (2ks), výrobce Královopolská strojírna Brno
   V roce 2013 byla vybudována splašková kanalizace v délce cca 2000 m.

   Místní (městská) část Udeřice
   V místní části je vybudována částečně jednotná a částečně splašková kanalizační síť. Tato kanalizace je svedena na ČOV Bačice.
   V místní části není čistírna odpadních vod.
   V roce 2013 byla vybudována splašková kanalizace v délce cca 1000 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bačice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s rekonstrukcí ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Bačice, Udeřice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní(městská) část Udeřice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bačice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bačice 300,0 5 000,0 5 300,0
  Udeřice 300,0 2 000,0 2 300,0
  Obec Bačice celkem 600,0 7 000,0 7 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.