Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Býšovec - CZ063.3714.6101.006 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Býšovec

  Číslo obce PRVKUK 6
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.006
  Kód obce 595420
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0006.01 Býšovec 01721 17213
  CZ063.3714.6101.0006.02 Smrček 01722 17221
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Býšovec se nachází jihovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 6 km. Obec se skládá ze dvou místních částí: Býšovce a Smrčku. Rozsah zástavby je v rozmezí 572 - 595 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Býšovec trvale bydlící 89 89 89 82 80 78 75
   přechodně bydlící 29 29 29 29 29 29 29
   celkem 118 118 118 111 109 107 104
   Smrček trvale bydlící 51 51 51 65 67 68 69
   přechodně bydlící 29 29 29 29 29 29 29
   celkem 80 80 80 94 96 97 98
   Obec Býšovec celkem trvale bydlící 140 140 140 147 147 146 144
   přechodně bydlící 58 58 58 58 58 58 58
   celkem 198 198 198 205 205 204 202
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Býšovec 137 151 154 152 155 161 162 166 166 166 177 177 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Býšovec - - - - - 78 75
   Smrček - - - - - 68 69
   Obec Býšovec celkem - - - - - 146 144
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Býšovec

   V místní části není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Smrček

   V místní části není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Býšovec

   Uvažuje se s výstavbou veřejného vodovodu. Navržený řad bude zásoben z VDJ Les 100 m3 (632,5/629,3 m n.m.) na přivaděči ÚV Vír – Bystřice nad Pernštejnem.

    

   Místní (městská) část Smrček

   Pro místní část Smrček je nutno najít vhodný vodní zdroj, vybudovat vodojem o objemu 10 m3 a rozvodnou vodovodní síť.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní část Býšovec se uvažuje se zásobením z ÚV Vír. Pro místní část Smrček se uvažuje s využitím místního podzemního vodního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Býšovec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Býšovec - - - - - - 75
   Smrček - - - - - - -
   Obec Býšovec celkem - - - - - - 75
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Býšovec

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Žlebského potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Smrček

   Místní část Smrček nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče ústící do Nedvědičky, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Býšovec

   V místní části Býšovec navrhujeme výstavbu nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Býšovec

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Smrček

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Smrček

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec místní část Býšovec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Býšovec 7 000,0 11 500,0 18 500,0
  Smrček 7 500,0 - 7 500,0
  Obec Býšovec celkem 14 500,0 11 500,0 26 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.