Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Havlíčkova Borová - CZ063.3601.6102.056 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Havlíčkova Borová

  Číslo obce PRVKUK 56
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.056
  Kód obce 568660
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  2011
  Přibyslav

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0056.01 Havlíčkova Borová 03796 37966
  CZ063.3601.6102.0056.02 Peršíkov 03797 37974
  CZ063.3601.6102.0056.03 Železné Horky 19611 196118
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Havlíčkova Borová leží východně od Havlíčkova Brodu. Městysem protéká Borovský potok. Městys má části městyse Havlíčkova Borová, Peršíkov a Železné Horky.
   Městys se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Havlíčkova Borová trvale bydlící 868 866 866 913 914 912 914
   přechodně bydlící 210 210 210 67 67 67 67
   celkem 1 078 1 076 1 076 980 981 979 981
   Peršíkov trvale bydlící 35 35 35 43 44 44 44
   přechodně bydlící 10 10 10 25 25 25 25
   celkem 45 45 45 68 69 69 69
   Železné Horky trvale bydlící 21 21 21 22 20 20 20
   přechodně bydlící 30 30 30 26 26 26 26
   celkem 51 51 51 48 46 46 46
   Obec Havlíčkova Borová celkem trvale bydlící 924 922 922 978 978 976 978
   přechodně bydlící 250 250 250 118 118 118 118
   celkem 1 174 1 172 1 172 1 096 1 096 1 094 1 096
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Havlíčkova Borová 919 966 965 980 985 973 964 954 957 967 972 972 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Havlíčkova Borová 867 866 866 980 981 979 981
   Peršíkov 35 35 35 68 69 69 69
   Železné Horky - - - - - 40 40
   Obec Havlíčkova Borová celkem 902 901 901 1 048 1 050 1 088 1 090
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Havlíčkova Borová
   Část městyse Havlíčkova Borová je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu (kol. 1930), jehož zdrojem jsou tři studny a zářez, nacházející se východně od městyse. Rozvodná síť je zásobována gravitačně z VDJ Havlíčkova Borová 100 + 250 m3 (609,0 m n.m.). Surová voda ze zdrojů je upravována odradonováním, odkyselováním a chlorováním. Na vodovod je napojena i část městyse Peršíkov. V roce 2006 byla realizována stavba II. tlakového pásma, kdy byly vybudovány vodovodní řady v celkové délce cca 1767 m včetně nového VDJ 50 m3 (633 m n.m.) pro II. tlakové pásmo.

   Místní (městská) část Peršíkov
   V části městyse Peršíkov je vybudován veřejný vodovod, zásobovaný vodou napojením na rozvodný řad části městyse Havlíčkova Borová.

   Místní (městská) část Železné Horky
   V části městyse Železné Horky (530 - 500 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje nebo soukromé společné vodovody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Havlíčkova Borová
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále je vzhledem ke zvýšenému obsahu dusičnanů v surové vodě uvažováno s realizací úpravny vody na jejich odstranění.

   Místní (městská) část Peršíkov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Železné Horky
   Doporučujeme napojit místní část na skupinový vodovod Havlíčkova Borová z konce rozvodné sítě vodovodu v části městyse Havlíčkova Borová.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V části městyse Železné Horky se uvažuje s napojením na vodovod Havlíčkova Borová.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Havlíčkova Borová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Havlíčkova Borová 1 000 999 999 245 981 979 981
   Peršíkov - - - - - - -
   Železné Horky - - - - - - -
   Obec Havlíčkova Borová celkem 1 000 999 999 245 981 979 981
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Havlíčkova Borová
   Část městyse Havlíčkova Borová má vybudovanou částečně jednotnou a částečně splaškovou kanalizaci.
   V části městyse byla v roce 1999 vybudována kořenová ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Havlíčkova Borová
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Peršíkov
   Část městyse Peršíkov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z převážné části Peršíkova jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku.
   V části městyse není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Železné Horky
   Část městyse Železné Horky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Havlíčkova Borová
   V části městyse se uvažuje s vybudováním nové splaškové kanalizace se zaústěním na nově vybudovanou ČOV pro čištění odpadních vod.

   V části městyse je vybudována kořenová ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Havlíčkova Borová
   Nově napojené obce (místní části): Havlíčkovo Borová
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Peršíkov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Železné Horky
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Havlíčkova Borová realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Havlíčkova Borová 5 000,0 50 000,0 55 000,0
  Peršíkov - - -
  Železné Horky 5 000,0 - 5 000,0
  Obec Havlíčkova Borová celkem 10 000,0 50 000,0 60 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.