Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Habry - CZ063.3601.6102.055 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Habry

  Číslo obce PRVKUK 55
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.055
  Kód obce 568651
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0055.01 Habry 03647 36471
  CZ063.3601.6102.0055.02 Frýdnava 03519 35190
  CZ063.3601.6102.0055.03 Lubno 00079 795
  CZ063.3601.6102.0055.04 Zboží 00080 809
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Habry leží severovýchodně od města Světlá nad Sázavou na řece Sázavce. Město má městské části Frýdnava, Habry, Lubno a Zboží.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Frýdnava trvale bydlící 110 110 110 98 92 86 80
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 110 110 110 98 92 86 80
   Habry trvale bydlící 964 962 962 998 1 002 1 004 1 003
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 964 962 962 998 1 002 1 004 1 003
   Lubno trvale bydlící 40 40 40 31 27 23 18
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 40 40 40 31 27 23 18
   Zboží trvale bydlící 184 184 184 168 161 153 145
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 184 184 184 168 161 153 145
   Obec Habry celkem trvale bydlící 1 298 1 296 1 296 1 295 1 282 1 266 1 246
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 1 298 1 296 1 296 1 295 1 282 1 266 1 246
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Habry 1313 1291 1325 1311 1318 1318 1309 1324 1316 1317 1333 1333 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Frýdnava 110 110 110 98 92 86 80
   Habry 963 962 962 998 1 002 1 004 1 002
   Lubno 40 40 40 31 27 23 18
   Zboží - - - 168 161 153 145
   Obec Habry celkem 1 113 1 112 1 112 1 295 1 282 1 266 1 245
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Frýdnava
   Místní část Frýdnava má vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný ze skupinového vodovodu Golčův Jeníkov – Čáslav. Do spotřebiště je voda dopravována čerpáním z VDJ Golčův Jeníkov směr Habry (mimo dobu čerpání přitéká voda zpětně z VDJ Habry).

   Místní (městská) část Habry
   Městská část Habry (465 - 499 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný vodou ze skupinového vodovodu Golčův Jeníkov – Čáslav. Rozvodná síť z VDJ Habry 2 x 150 m3 (415,60/420,00 m n.m.) je rozdělena na dvě tlaková pásma. Větší část města je z VDJ zásobována gravitačně, do menší části je voda z VDJ čerpána.

   Místní (městská) část Lubno
   Městská část Lubno (475 - 482 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Bačkov. Zdrojem pitné vody jsou studny S1 (hloubka 3,5 m, vydatnost 0,8 l/s) a S2 (v obci poblíž sběrné studny, vydatnost 0,3 l/s), ze studny S1 je voda čerpána do sběrné studny a odtud samospádem rozváděna po obci. Surová voda je upravována odželezováním místní části Lubno.

   Místní (městská) část Zboží
   Městská část Zboží (485 - 520 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu od roku 2007. Byl realizován výtlačný vodovodní řad a zásobovací řady v celkové délce 2708 m, VDJ Zboží 50m3 (531,5/529,4 m n.m.) včetně odradonovací kolony a vystrojení vrtu HV1. Zdrojem vody je vrt HV1 hloubky 26 m, využitelná vydatnost 0,2-0,5 l/s nacházející se jihozápadně od obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Frýdnava
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Habry
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Lubno
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Zboží
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro město Habry se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Habry realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Frýdnava - - - - - 86 80
   Habry - - - - - 1 000 1 000
   Lubno - - - - - - -
   Zboží - - - 50 50 153 145
   Obec Habry celkem - - - 50 50 1 239 1 225
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Frýdnava
   Místní část Frýdnava má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace, následně pak do Náveského rybníka na Vohančickém potoce. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Habry
   Místní část Habry má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do Sázavky. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V části obce je vybudována splašková kanalizace.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Lubno
   Místní část Lubno má částečně vybudovanou jednotnou kanalizace. Splaškové vody z větší části Lubna odtékají po předčištění v biologických septicích do Náveského rybníka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Zboží
   Místní část Zboží má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z části Zboží odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do Zbožského potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Část obyvatel obce je napojena na ČOV Domov ve Zboží, p.o.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Frýdnava
   Uvažuje se s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou
   Nově napojené obce (městské části): Frýdnava
   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Místní (městská) část Habry
   V Habrech navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.
   Ve místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou
   Nově napojené obce (městské části): Habry
   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Místní (městská) část Lubno
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů, která bude vužita pro odvod vod po individuálním čištění. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zboží
   Ve Zboží navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na stávající ČOV Domov ve Zboží, p.o.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Habry realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Frýdnava - 7 600,0 7 600,0
  Habry - 30 000,0 30 000,0
  Lubno 600,0 100,0 700,0
  Zboží - 10 100,0 10 100,0
  Obec Habry celkem 600,0 47 800,0 48 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.