Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lhotka - CZ063.3707.6112.484 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Lhotka

  Číslo obce PRVKUK 484
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6112.484
  Kód obce 587451
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1511 (6112)
  Telč
  Číslo POU
  Název POU
  3034
  Telč

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6112.0484.01 Lhotka 08138 81388
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhotka se nachází cca 7 km severozápadně od města Telč. Nadmořská výška zástavby se pohybuje 574 - 610 m.n.m. Obcí protéká místní vodní tok. Pod obcí protéká vodní tok Částkovický.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotka trvale bydlící 81 81 81 88 88 87 86
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 141 141 141 148 148 147 146
   Obec Lhotka celkem trvale bydlící 81 81 81 88 88 87 86
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 141 141 141 148 148 147 146
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lhotka 85 88 92 91 96 94 92 90 85 82 93 93 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotka 120 120 120 88 88 87 86
   Obec Lhotka celkem 120 120 120 88 88 87 86
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Lhotka je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je prameniště nad obcí, sestává ze studny (kopaná Ć 1 m) a jímacího zářezu o délce asi 15 m. Vydatnost zdroje celkem je min. 0,35 l/s, max. 0,5 l/s a prům. 0,43 l/s. (Vydatnost jímacího zářezu je 0,2 – 0,3 l/s). Kapacita zdroje je však nedostačující, bude třeba vyhledat posílení zdroje.Surová voda přitéká gravitačně do pramenní jímky, která je umístěna asi 30 m od vodojemu. Z pramenní jímky voda přitéká do VDJ Lhotka gravitačně. Vodojem Lhotka s akumulací 25 m3 je vybaven odkyselovacím filtrem. Pro odradonování byl vybudován aerační reaktor (věžový). Obyvatelé obce jsou vodou zásobeni gravitačně. Část obyvatel (vzhledem k vyšší nadmořské výšce) není z vodovodu zásobena.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Jako součást dostavby nové vodovodní sítě se navrhuje výstavba nového VDJ 2 a výstavba nového výtlačného řadu. Předpokládá se posílení vodních zdrojů.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lhotka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhotka 0 0 0 0 0 0 86
   Obec Lhotka celkem 0 0 0 0 0 0 86
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Lhotka navrhujeme výstavbu nové oddílné kanalizační sítě, odvádějící pouze splaškové vody.V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.V současnosti napojené obce (místní části): nejsouNově napojené obce (místní části): LhotkaNávrhový svoz z obcí (místních částí): neníPokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lhotka realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lhotka 3 600,0 9 000,0 12 600,0
  Obec Lhotka celkem 3 600,0 9 000,0 12 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.