Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dolní Krupá - CZ063.3601.6102.053 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dolní Krupá

  Číslo obce PRVKUK 53
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.053
  Kód obce 568597
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0053.01 Dolní Krupá 02940 29408
  CZ063.3601.6102.0053.02 Chrast 02941 29416
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolní Krupá leží severně od města Havlíčkův Brod. Obec má místní části Dolní Krupá a Chrast.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Krupá trvale bydlící 323 322 322 402 416 428 439
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 333 332 332 412 426 438 449
   Chrast trvale bydlící 24 24 24 16 12 9 5
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 34 34 34 26 22 19 15
   Obec Dolní Krupá celkem trvale bydlící 347 346 346 418 428 437 444
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 367 366 366 438 448 457 464
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dolní Krupá 388 421 422 437 437 431 424 420 418 426 423 423 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Krupá 103 146 219 201 208 214 219
   Chrast - - - - - - -
   Obec Dolní Krupá celkem 103 146 219 201 208 214 219
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Krupá
   V místní části Dolní Krupá (462 - 502 m n.m.) je vybudovaný obecní vodovod, zásobený gravitačně z VDJ Dolní Krupá 50 m3 (512,6/509,8 m n.m.). Zdrojem vody je studna S1 u VDJ (vydatnost 0,35 l/s), z níž je voda gravitačně svedena do VDJ a studna S2 na východní straně obce u zemědělského podniku. Část obyvatel – cca ½ - má zajištěnu pitnou vodu z vlastních zdrojů. Voda z lokálních zdrojů, umístěných přímo v zástavbě nebo v její blízkosti, nemá odpovídající kvalitu. Jsou překračovány hodnoty dusičnanů, železa a manganu, vody jsou bakteriologicky kontaminovány a v sušších obdobích se projevuje nedostatek vody.

   Místní (městská) část Chrast
   Místní část Chrast (448 - 466 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Kvalita vody je vyhovující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Krupá
   Stávající stav zásobování pitnou vodou v místní části není vyhovující, je zpracován investiční záměr pro stavbu a rekonstrukci vodovodu. Navrženo je propojení obecního vodovodu (využití studny S1, vydatnost 0,3 l/s) s přívodným řadem skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany, nový přivaděč DN 100 bude veden v celkové délce cca 6,3 km přes Dolní Krupou (místní část Dolní Krupá) a Horní Krupou (místní část Horní Krupá) až do obce Olešné. Vzhledem k tomu, že dosavadní přívodní řad i rozvody po obci jsou zcela dožilé, je navrženo vybudovat nové řady pro napojení všech domů. Tlak vody v přívodním řadu bude zajištěn z VDJ Homole (588,57/583,77 m n.m.), pro místní zásobení bude využit rekonstruovaný VDJ Dolní Krupá 50 m3 (512,6/509,8 m n.m.).

   Místní (městská) část Chrast
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).
   V případě poklesu kvality vody ve vodních zdrojích navrhujeme napojit místní část na přivaděč skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Dostatečný tlak vody v rozvodné síti bude zajištěn z VDJ Homole.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Dolní Krupá se s novými vodními zdroji neuvažuje (v případě nedostatku vody v místních zdrojích se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dolní Krupá realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dolní Krupá - - - - - - 439
   Chrast - - - - - - -
   Obec Dolní Krupá celkem - - - - - - 439
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dolní Krupá
   Obec Dolní Krupá má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Odpadní vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích jednotnou kanalizací do vodního toku. Část odpadních vod je zachycována v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Chrast
   Místní část Chrast nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do Chrasteckého potoka. Část odpadních vod je zachycována v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dolní Krupá
   Technický stav stávající kanalizace je nevyhovující. Navrhuje se vybudovat kompletní oddílnou kanalizaci (splaškovou a dešťovou) napojenou na nově vybudovanou ČOV Dolní Krupá.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dolní Krupá, Horní Krupá
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní(městská) část Chrast
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dolní Krupá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dolní Krupá - 19 480,0 19 480,0
  Chrast - - -
  Obec Dolní Krupá celkem - 19 480,0 19 480,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.