Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Trpišovice - CZ063.3601.6111.467 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Trpišovice

  Číslo obce PRVKUK 467
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6111.467
  Kód obce 569623
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  957 (6111)
  Světlá nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  2020
  Světlá nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6111.0467.01 Trpišovice 16880 168807
  CZ063.3601.6111.0467.02 Bilantova Lhota 16877 168777
  CZ063.3601.6111.0467.03 Dobrovítova Lhota 16878 168785
  CZ063.3601.6111.0467.04 Koňkovice 16879 168793
  CZ063.3601.6111.0467.05 Remuta 40960 409600
  CZ063.3601.6111.0467.06 Smrčná 40961 409618
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Trpišovice leží na jihovýchod od města Ledeč nad Světlou. Obec má místní části Bilantova Lhota, Dobrovítova Lhota, Koňkovice, Remuta, Smrčná a Trpišovice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bilantova Lhota trvale bydlící 17 17 17 20 20 20 20
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 17 17 17 20 20 20 20
   Dobrovítova Lhota trvale bydlící 40 40 40 41 41 40 40
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 40 40 40 41 41 40 40
   Koňkovice trvale bydlící 43 43 43 46 45 44 43
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 43 43 43 46 45 44 43
   Remuta trvale bydlící 8 8 8 7 6 5 4
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 8 8 8 7 6 5 4
   Smrčná trvale bydlící 12 12 12 8 8 7 7
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 12 12 12 8 8 7 7
   Trpišovice trvale bydlící 38 38 38 31 29 27 25
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 38 38 38 31 29 27 25
   Obec Trpišovice celkem trvale bydlící 158 158 158 153 149 143 139
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 158 158 158 153 149 143 139
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Trpišovice 158 156 162 157 152 152 153 169 171 175 176 176 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bilantova Lhota - - - - - - -
   Dobrovítova Lhota - - - - - - -
   Koňkovice - - - - - - -
   Remuta - - - - - - -
   Smrčná - - - - - - -
   Trpišovice 38 38 38 31 29 27 25
   Obec Trpišovice celkem 38 38 38 31 29 27 25
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bilantova Lhota
   Místní část Bilantova Lhota (464 - 453 m n.m.) je zásobována pitnou vodou ze soukromého vodovodu.

   Místní (městská) část Dobrovítova Lhota
   Místní část Dobrovítova Lhota (472 - 445 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje.

   Místní (městská) část Koňkovice
   Místní část Koňkovice (535 - 496 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají dva soukromé vodovody, na jejichž údržbu přispívá místní část.

   Místní (městská) část Remuta
   Místní část Remuta (417 - 410 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají soukromé studny.

   Místní (městská) část Smrčná
   Místní část Smrčná (380 - 377 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje.

   Místní (městská) část Trpišovice
   Místní část Trpišovice (485 - 464 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod (kol. 1998), zásobený gravitačně z VDJ Trpišovice. Zdrojem vody pro vodovod je místní studna, surová voda se upravuje v odradonovací koloně v samostatném objektu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bilantova Lhota
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. soukromý vodovod, studny, vrty).

   Místní (městská) část Dobrovítova Lhota
   Místní část bude napojena na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany. Veřejný vodovod bude zásobovaný přes AT stanici z rozvodné sítě místní části Veliká obce Bojiště.

   Místní (městská) část Koňkovice
   Doporučujeme vybudování veřejného vodovodu s místním zdrojem. Obec bude zásobena z akumulační jímky 10 m3 (550 - 548 m n.m.).

   Místní (městská) část Remuta
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Smrčná
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Trpišovice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní části Trpišovice, Bilantova Lhota, Smrčná a Remuta se s novými vodními zdroji neuvažuje. Pro místní část Dobrovítova Lhota uvažujeme s napojením na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany se zdroji vodárenská nádrž Želivka a prameniště Podmoklany. Pro Koňkovice se uvažuje s novým vodním zdrojem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Trpišovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bilantova Lhota - - - - - - -
   Dobrovítova Lhota - - - - - - -
   Koňkovice - - - - - - -
   Remuta - - - - - - -
   Smrčná - - - - - - -
   Trpišovice - - - - - - -
   Obec Trpišovice celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bilantova Lhota
   Místní část Bilantova Lhota nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Dobrovítova Lhota
   Místní část Dobrovítova Lhota nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Koňkovice
   Místní část Koňkovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Remuta
   Místní část Remuta nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Smrčná
   Místní část Smrčná nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

   Místní (městská) část Trpišovice
   Místní část Trpišovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bilantova Lhota
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Dobrovítova Lhota
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Koňkovice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Remuta
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Smrčná
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Trpišovice
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Trpišovice navrženo k realizace žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bilantova Lhota - - -
  Dobrovítova Lhota - - -
  Koňkovice - - -
  Remuta - - -
  Smrčná - - -
  Trpišovice - - -
  Obec Trpišovice celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.