Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Příseka - CZ063.3601.6111.463 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Příseka

  Číslo obce PRVKUK 463
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6111.463
  Kód obce 569348
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  957 (6111)
  Světlá nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  2020
  Světlá nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6111.0463.01 Příseka 13624 136247
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Příseka leží na východ od města Světlá nad Sázavou. Podél obce protéká řeka Sázava. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Příseka trvale bydlící 319 318 318 397 401 411 420
   přechodně bydlící 40 40 40 4 4 4 4
   celkem 359 358 358 401 405 415 424
   Obec Příseka celkem trvale bydlící 319 318 318 397 401 411 420
   přechodně bydlící 40 40 40 4 4 4 4
   celkem 359 358 358 401 405 415 424
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Příseka 382 396 400 401 396 403 401 406 409 407 421 421 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Příseka 241 253 276 401 405 415 424
   Obec Příseka celkem 241 253 276 401 405 415 424
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Příseka (398 - 442 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně ze dvou VDJ Příseka starý 1 x 50 m3 a nový 1 x 100 m3 (466,52/464,07 m n.m.). Vodojemy je plněny ze dvou místních vodních zdrojů, jedná se o jímací zářez (prameniště I., vydatnost 0,5 l/s) a tři studny (prameniště II., hloubka 6,5 m), surová voda z obou zdrojů je upravována odkyselováním. V obou prameništích byly dále realizována  dva vrty - vrt 1 a vrt 2. Celková délka vodovodních řadů je cca 7819 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s napojením na vodovodní síť města Světlá nad Sázavou z důvodu posílení kapacity vodovodu Příseka.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Příseka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Příseka - - - - 400 400 400
   Obec Příseka celkem - - - - 400 400 400
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Příseka je v současné době ve větší části zástavby vybavena jednotnou kanalizací. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do řeky Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V roce 2006 v lokalitě U Bradla pro rodinné domy byla realizována splašková kanalizace v celkové délce 510 m a čistírna odpadních vod TOPAS pro 75 EO.

   V obci není vybudována obecní čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Příseka je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na ČOV Světlá nad Sázavou. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Příseka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Příseka 12 000,0 12 000,0 24 000,0
  Obec Příseka celkem 12 000,0 12 000,0 24 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.